Programma Economie

Informatie Programma Economie (klik hier)

Algemeen

Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creeren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.   

 

De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie). 

Kengetallen

Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal verkooppunten                           306

Leegstand winkelvloeroppervlak:

Actuele ontwikkelingen

In onze gemeente hebben zich sinds kort vier ondernemers verenigd door samen een Innovatiehub te starten. Met de hub bieden de bedrijven uitdagende innovatievraagstukken aan en zorgen zij, middels een verbinding met het onderwijs, voor een structurele frisse wind in de bedrijfsvoering. In 2018 zijn de allereerste studenten binnen Innovatiehub Tubbergen begonnen aan hun stage- of afstudeeroprdracht. Het eindresultaat is prachtig, namelijk drie stagiaires die hun stageperiode succesvol hebben afgerond en vijf afstudeerders die zijn geslaagd voor hun opleiding.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie 

2017

 

2018

 

2019

Functiemenging (percentage) 49,8 51,1 51,1
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar) 147,0 158,5 158,5

Begroting 2019 - overzicht baten en lasten

Programma Economie (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Economische ontwikkeling

Versterking economische structuur.

-58

0

-58

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Grondexploitatie bedrijven terreinen.

-201

269

67

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

Weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket en stimulering lokale winkelstructuur kern Tubbergen.

-146

1

-145

Economische promotie

O.a. volksfeesten en –evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting.

-133

244

111

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-538

514

-24

Mutaties in de reserves

-68

0

-68

Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)

-606

514

92

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Economie

198

-109

-92

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.