Programma Bestuur & middelen

Informatie Programma Bestuur & middelen (klik hier)

Algemeen

Het bestuur van onze gemeente wordt gevormd door de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders. In de gemeenteraad zitten negentien inwoners uit onze gemeente. De zetelverdeling is als volgt: CDA twaalf zetels, Gemeentebelangen/VVD vier zetels, PvdA twee zetels en Dorpen Centraal één zetel.

 

Voor onze inwoners willen we goed inzichtelijk maken wat we als bestuur van de gemeente Tubbergen doen en waar we het gemeenschapsgeld voor inzetten. Onze gemeentelijke begroting moet in evenwicht zijn. Gemeenschapsgeld genereren wij via de algemene uitkering van het gemeentefonds en door het heffen van gemeentelijke belastingen. Ons uitgangspunt is dat we de lokale lasten zo laag en stabiel mogelijk willen houden. We houden oog voor een gezonde balans tussen de hoogte van de lokale lasten, onze begrotingspositie en onze investeringen.   

 

De uitvoering van het gemeentelijke beleid wordt gedaan door onze uitvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht is een samenwerkingsverband met de gemeente Dinkelland. Er zijn ook maatschappelijke opgaven die om een aanpak vragen die de grenzen van individuele gemeenten overstijgt. In dat geval vinden we het belangrijk om samen te werken met de juiste partners. Op inhoudelijke thema’s zullen wij de bestaande samenwerking binnen de provincie Overijssel, regio Twente, Noordoost Twente en met de gemeente Dinkelland voortzetten.

Kengetallen

Binnen het programma Bestuur en middelen maken we gebruik van de volgende kengetallen:

  • Aantal inwoners                                                 21.188 (juni 2018)
  • Gemiddelde leeftijd                                         41,1 jaar
  • Aantal huishoudens                                         7.920 (2017)
  • Aandeel alleenwonenden                             24,2% (2017)
  • Gemiddeld betaalde OZB woningen      €289

 

Prognose bevolkingsontwikkeling (2017):

 

 

Verbonden partijen

Onder het programma Bestuur en middelen vallen de volgende verbonden partijen:

  • Noaberkracht Dinkelland Tubbergen: samenwerkingsverband van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
  • Regio Twente: samenwerkingsverband van alle veertien Twentse gemeenten in de vorm van een gemeenschappelijke regeling. Regio Twente is gekoppeld aan meerdere programma’s in de basisbegroting. Voor het programma Bestuur en middelen voert het taken uit op het gebied van bedrijfsvoering, bovengemeentelijke belangenbehartiging en faciliteren, coördineren en afstemmen van gemeentelijke aangelegenheden.  
  • EUREGIO: een grensoverschrijdend samenwerkingsverband van 131 Nederlandse en Duitse overheden. EUREGIO heeft tot doel het stimuleren, ondersteunen en coördineren van regionale grensoverschrijdende samenwerking.

Actuele ontwikkelingen

Onderzocht wordt in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de werkzaamheden met betrekking tot  de gemeentelijke belastingen uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Het al dan niet uitbesteden gaat gevolgen hebben voor de begroting van Noaberkracht.

Beleidsindicatoren

De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

Realisatie

2017

 

2018

 

2019

Formatie (fte per 1.000 inwoners) 6,2 6,2 6,2
Bezetting (fte per 1.000 inwoners) 6,2 6,2 6,2
Apparaatskosten (kosten per inwoner) 638,0 644,0 644,0
Externe inhuur (kosten als percentage van de totale loonsom plus totale kosten inhuur externen) 12,2 7,1 7,1
Overhead (percentage van de totale lasten) 14,5 n.n.b. 11,2

 

Begroting 2019: overzicht baten en lasten

Programma Bestuur en middelen (bedragen x €1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Bestuur

O.a. raad en raadscommissies, burgemeester en wethouders, griffie, kernraden, internationale contacten.

-1.187 0 -1.187

Beheer overige gebouwen en gronden

O.a. gemeentehuis Tubbergen en gemeentewerf.

-208 103 -105

Overhead

Organisatieondersteuning, financieel beheer, tractie en Noaberkracht.

-4.975 0 -4.975

Treasury

Financiering en dividend.

86 910 996

OZB woningen

OZB woningen eigenaren.

-207 2.280 2.073

OZB niet-woningen

OZB niet-woningen eigenaren en OZB niet-woningen gebruikers.

-83 1.731 1.648

Belastingen overig

Reclamebelasting en baatbelasting.

-28 53 25

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

-15 25.824 25.809

Overige baten en lasten

Algemene lasten en baten, onvoorziene uitgaven.

-353 0 -353

Vennootschapsbelasting (VpB)

0 0 0

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Saldo van baten en lasten.

0 0 0

Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)

-6.970 30.901 23.931
Mutaties in de reserves

 

-125 759 634
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties) -7.095 31.660 24.565

Nieuw beleid

We willen werken aan meer zichtbaarheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad sluit regelmatig aan bij de kernen om in een open houding te luisteren naar onze inwoners en de ontwikkelingen in de kernen. In het verlengde daarvan zouden we de commissievergaderingen met  enige regelmaat op locatie willen houden. Daarnaast is voor iedere kern een kernwethouder aangewezen om zo de bestuurlijke betrokkenheid te vergroten.

 

De waarderingskamer verplicht ons om in de nabije toekomst te gaan taxeren op basis van m² in plaats van m³. Om deze omzetting te kunnen realiseren moet extra expertise worden ingehuurd van een taxatiebureau. 

 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Regio Twente (11-6-2018) is het voorstel nieuw beleid 2019 vastgesteld. Het betreft formatie uitbreiding van 3,5 fte. Hoewel definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden, nemen we de betreffende meerkosten voor de gemeente Tubbergen al wel op in de begroting 2019. 

Wat gaan we in 2019 doen?

Wat gaan we ervoor doen/inspanning (bedragen x €1.000) Wat is de eerste/volgende stap jr 2019 jr 2020 jr 2021 jr 2022
Wijziging taxatie Wet Onroerende Zaakbelasting (WOZ) Extra expertise inhuren van een taxatiebureau. -8 -8 -8 -8
Nieuw beleid Regio Twente Formatie-uitbreiding 3,5 fte -12 -12 -12 -12
Totaal   -20 -20 -20 -20

Meerjarig financieel beeld: terugkijken

(bedragen x €1.000)

Jaarcijfers 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Programma Bestuur en middelen

22.478

28.284

24.565

Toelichting

Door de nieuwe indeling  van de programmabegroting en de andere wijze waarop wij de doorbelasting van Noaberkracht en overhead conform BBV hebben moeten doorvoeren is de vergelijkbaarheid met eerdere jaren niet mogelijk, zie ook hetgeen bij de algehele inleiding aangegeven.                

Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken

(bedragen x €1.000)

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Programma Bestuur en middelen

24.565

25.332

25.818

26.325

Toelichting

De ontwikkeling van de algemene uitkering en de meerjarige indexering van de OZB leidt per saldo meerjarig tot een hogere bate op het Programma Bestuur en middelen.  Hierbij is uiteraard ook rekening gehouden met de meerjarige oploop van de stelposten voor loon- en prijscompensatie die onder dit programma zijn opgenomen.