Leren en talent

Inleiding Leren en talent

Inleiding

Onze jeugd is onze toekomst en is daarom voor ons een belangrijke pijler in het gemeentelijk beleid. Op het gebied van onderwijswetgeving hebben gemeente, onderwijs en kindcentra ieder hun eigen verantwoordelijkheden voor wat betreft het opgroeien en opvoeden van de jeugd. Het is daarom belangrijk om de samenwerking tussen onderwijs, kindcentra en gemeente te bestendigen en daar waar nodig te verstevigen op basis van gelijkwaardigheid en vanuit ieders eigen verantwoordelijkheden. De gemeente is wettelijk verplicht om huisvesting aan het onderwijs aan te bieden. Op 18 december 2017 heeft de gemeenteraad het Integraal Huisvestings Plan (IHP) vastgesteld. Door de krimp van het aantal leerlingen ontstaat er de komende jaren leegstand in onderwijshuisvesting. Het IHP heeft het doel om, gezamenlijk met alle partijen zoals schoolbestuur en samenleving, te komen tot een toekomstbestendige voorzieningenstructuur op het gebied van onderwijshuisvesting. Het IHP heeft per kern inzicht gegeven in de uitdaging en geeft een richtinggevend advies voor wat betreft de toekomst.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende thema’s

 • Leren
 • Kunst en Cultuur

Leren

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Proces

Goede ketensamenwerking bevorderen, zodat signalen eerder aan het licht komen en er vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en op basis van gelijkwaardigheid afspraken gemaakt kunnen worden.

 

Leerlingenvervoer

Indien mogelijk jongeren met een beperking zelfstandig leren te reizen met het openbaar vervoer of met de fiets naar school, te starten met leerlingen vanuit het Voortgezet Speciaal Onderwijs.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

We lopen vooruit op de verplichtingen die de nieuwe wet voorschrijft. Integratie van peuterspeelzaal/kinderopvang is gerealiseerd. De uitdaging ligt in het verbeteren van de kwaliteit door de kennis op het gebied van vroegsignalering te vergroten en ervoor zorg te dragen dat alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de zogeheten taaleis.

 

Doorgaande ontwikkelingslijn/Lokaal Educatieve Agenda

Om de samenwerking tussen onderwijs, kindcentra en gemeente te bevorderen, wordt in gezamenlijkheid een Lokaal Educatieve Agenda opgezet, waarin vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid afspraken worden gemaakt over onderwerpen die alle drie de partijen raken, waaronder:  Voor- en Vroegschoolse Educatie, Cultuureducatie, Preventie, Jeugdzorg, Milieu/duurzaamheid, Sport, Leerplichtwetgeving, Vergunninghouders, Bieb op school, Passend Onderwijs, Doorgaande lijnen.

 

Onderwijshuisvesting

De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht voor wat betreft onderwijshuisvesting. De gemeente is hierbij verantwoordelijk voor (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor (groot) onderhoud en de kwaliteit van onderwijs in zijn algemeenheid. Op het gebied van onderwijshuisvesting is er weinig autonomie. De Wet primair onderwijs en de verordening voorziening huisvesting onderwijs vormen de basis voor onderwijshuisvesting. Wanneer er een verzoek tot (vervangende) nieuwbouw komt, heeft het college/de gemeenteraad de autonomie om de aanvraag af te wijzen wanneer dit past binnen de verordening. Per kern is in het IHP aangegeven welke uitdagingen er zijn in een richtinggevend advies.

Wat willen we bereiken?

Door samen te werken met het onderwijs en de kindcentra uit onze gemeente willen we bereiken dat de zorg en ondersteuning voor de jeugd en hun ouders/verzorgers geoptimaliseerd wordt, waardoor de gemeente Tubbergen een gemeente is waar voor jeugd sprake is van een positief opvoedklimaat en maximale ontwikkelingskansen.

 

Vergroting van de bewustwording bij jongeren waar hun talenten liggen, ze behouden voor de regio en tegelijkertijd het faciliteren van het bedrijfsleven om met kennis van jong talent vanuit zowel middelbaar onderwijs als hoger onderwijs (van MBO tot Universitair) te groeien en te innoveren.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 • Voor- en Vroegschoolse Educatie
 • Kindpakketten voor kinderen in armoede
 • Preventiebudget beschikbaar gesteld voor preventieve activiteiten in het onderwijs, aansluitend bij het Maatschappelijk Kader
 • Onderwijs/(jeugd)zorgarrangementen
 • Subsidiëren School Maatschappelijk Werk, GGD/JGZ (schoolverpleegkundige, schoolarts)
 • Deelname aan School Ondersteuningsteams door consulenten Jeugd van Team Ondersteuning en Zorg
 • Vergoedingen verstrekken o.g.v. de Verordening Leerlingenvervoer

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Versterken van de relatie en samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs. De gemeente faciliteert al in financiële zin en in de vorm van (denk)capaciteit. Andere initiatieven worden (mede) gefaciliteerd door de gemeente. We hebben inmiddels op een aantal terreinen goede contacten met onderwijsinstellingen (met name Saxion). We willen echter ons netwerk verder verbreden en zullen ook samenwerking aangaan met bijv. het ROC van Twente en agrarische onderwijsinstellingen (vanwege ons omvangrijke buitengebied). Faciliteren, aanjagen, stimuleren en verbinden
Het vergroten van de kennis van bestaande, en succesvolle, initiatieven om een sneeuwbaleffect te creëren (denk aan innovatieHUB en Schemerlampjes project). Ondernemers, Gemeente Via de bedrijfsconsulenten wordt het principe van de innovatieHUB verder verspreid. Vanuit Saxion is inmiddels  informatie verspreid over de mogelijkheden van ondernemers om van hun kennis gebruik te maken. We willen dit verder aanjagen. Faciliteren, aanjagen, stimuleren en verbinden
Het meer inzetten van studenten binnen gemeentelijke projecten of het laten uitvoeren van onderzoek over vraagstukken binnen de gemeente. Noaberkracht Steeds meer worden studenten ingezet voor vraagstukken binnen de gemeente. We willen de komende tijd gebruiken om het bewustzijn bij medewerkers van Noaberkracht te vergroten over de waarde hiervan. Dit moet leiden tot een intensievere samenwerking van Noaberkracht met onderwijsinstellingen. Aanjagen
Faciliteren van techniekdagen  Onderwijs, Ondernemers, Gemeente  Organisatie via Zikke, financiering is geregeld -
Samen met agrarische ondernemers, LTO en onderwijsinstellingen innovatie aanjagen in deze sector. Ondernemers, Gemeente Er wordt onderzocht op welke wijze we door samen te werken innovatie kunnen aanjagen en welke vorm daarin het beste is voor alle partijen. -

Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019

In de begroting 2018 is voor de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie structureel ruimte gemaakt voor investeringen in de onderwijshuisvesting (IHP). Het gaat hier om een bedrag aan investeringsruimte van €4,25 miljoen met een structurele last van €150.000.

 

Daarnaast is een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van  €2 miljoen waarvan €172.000 betrekking heeft op procesgeld. Uit dit procesgeld is het locatieonderzoek betreffende de basisschool in Geesteren bekostigd (€50.000).

Kunst en cultuur

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

Cultuurprofiel: concreet betreft de investering in het cultuurprofiel een subsidie die gemeente Tubbergen ontvangt van de Provincie Overijssel. De subsidierelatie kent randvoorwaarden waar de gemeente zich aan dient te houden. Het bespreken van de subsidie met inwoners is niet aan de orde omdat er niet afgeweken kan worden van de beschikking. Er is geen speelruimte. De subsidie is beschikt voor programmaonderdelen ten behoeve van cultuurparticipatie, netwerkvorming en deskundigheidsbevordering onder inwoners op het gebied van beeldende (glas)kunst en theater.  De meest recente ontwikkelingen met betrekking tot de subsidie dienen op korte termijn besproken te worden met de verantwoordelijk portefeuillehouder.

 

Cultuurbeleving: De behoefte aan meer kunst en cultuur kan uiteraard wel besproken worden met de inwoners. Afhankelijk van het wensen- en behoeftepatroon onder inwoners kan de gemeente haar beleid hier op afstemmen.

Wat willen we bereiken?

 • Het bevorderen van cultuureducatie, talentonwikkeling, muziekonderwijs, lezen en het bestrijden van taalachterstanden op de basisscholen in alle dorpen.
 • Het bestrijden van laaggeletterdheid bij volwassenen.
 • Relatie leggen tussen de dorpen en het belang van het behoud van cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel.
 • Het bevorderen van cultuurparticipatie onder jongeren.
 • Het versterken van de culturele netwerkvorming.
 • Het stimuleren van culturele deskundigheidsbevordering.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

Bibliotheek

Op basis van de heroriëntatie bibliotheekwerk  voor de periode 2017-2020 en de daaraan gekoppelde beleidsvisie liggen er uitdagingen bij de bibliotheek ter bestrijding van de laaggeletterdheid  m.b.t. de invoering van het “bibliotheek op school concept” voor alle kernen. Dit geldt ook voor de invoering van een zogenaamd Taalhuis of Taalpunt in de vestiging van de bieb Tubbergen. Partijen die bij de bieb op school betrokken zijn en worden zijn de schoolbesturen en ouders. Voor het Taalhuis het ROC, Werkplein, SWTD en Stichting Lezen en Schrijven. Op bestuurlijk niveau is afgesproken dat voor 2019 prestatieafspraken zullen worden gemaakt op basis van de systematiek “Menselijke Maat”.

 

Muziekonderwijs

Op basis van de heroriëntatie muziekonderwijs voor eveneens de periode 2017-2020 en de daaraan gekoppelde beleidsvisie liggen er uitdagingen bij de betrokken partijen (Kaliber Kunstenschool en de Muziekfederatie Tubbergen) om met minder financiële middelen toch te komen tot een kwalitatief goed muziekonderwijs van deze tijd. In de voorbereiding van het nieuwe concept is veel tijd besteed aan overleg met ouders en Kaliber Kunstenschool en de Muziekfederatie.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatie op basisscholen loopt op basis van 4 jaar programmering tot 2020 met cofinanciering provincie. Kan worden verfijnd door verbindingen te leggen met Zikke. De betrokken partijen zijn hier de ICC-ers van de basisscholen, TOF, bibliotheek, muziekonderwijs, Heemkunde en Zikke.

 

Heemkunde

Heemkunde kan betrokken worden bij cultureel erfgoed/ advisering in de aanwijzing van gemeentelijke monumenten en ook een grotere rol nemen in het cultuureducatieprogramma op de basisscholen. Betrokken partijen zijn hier de inwoners van de kernen waar zich eventuele aan te wijzen gemeentelijke monumenten bevinden en de TOF/ICC ers voor de cultuureducatieprogramma’s.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel in het kader van het project ‘Cultuur aan de basis’ voor alle basisscholen in Tubbergen. Naast taal en rekenen stimuleert de gemeente de creativiteit en talentontwikkeling op de basisscholen. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het ‘Cultuurplan TOF uit de kunst’.  TOF  Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. Faciliteren en controleren
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Federatie van Muziekgezelschappen Tubbergen en Kaliber Kunstenschool Enschede voor de periode 1 januari 2017 tot en met 1 juli 2022 een overeenkomst gesloten tot het verzorgen van muziekonderwijs tot de leeftijd van 21 jaar. Dit betreft een nieuwe ambitieuze vorm en organisatie van muziekonderwijs. Hiervoor is gedurende deze periode een vaste subsidie in de begroting opgenomen. Het is van belang dat de nieuwe vorm van muziekonderwijs goed wordt gecommuniceerd en bekendgemaakt. TOF, Kunstenschool, Kaliber  Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken en deze nieuwe vorm van muziekonderwijs goed communiceren en bekendmaken. Faciliteren en controleren
De gemeente Tubbergen heeft met de Stichting Bibliotheek Tubbergen voor de jaren 2017-2021, op basis van de visie ‘De bibliotheek als spil van de samenleving’ afspraken gemaakt voor het bibliotheekwerk in de gemeente met een daaraan gekoppelde vast bedrag in de begroting. Dit betreft ook een ambitieuze nieuwe vorm van bibliotheekwerk met als speerpunten in elke dorp het concept ‘bibliotheek op school’  en een Taalhuis voor de bestrijding  van taal-achterstanden bij volwassenen.  Bibliotheek Tubbergen Uitvoering geven aan de gemaakte afspraken. Faciliteren en controleren
Met de directie van de Bibliotheek afspraken maken over de inzet in Geesteren van de door de gemeente bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde cultuurcoach. . In de overige dorpen is de cultuurcoach ook inzetbaar als daar belangstelling voor is. Bibliotheek, Tubbergen/Werkgroep  Geesteren Vastleggen van afspraken over de inzet in Geesteren van de door de gemeente bij de bibliotheek Tubbergen gesubsidieerde cultuurcoach. Faciliteren en controleren
In overleg met de dorpen en culturele instellingen, zoals Heemkunde verenigingen, gezamenlijk het belang van het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed bepalen (voorbeelden Marietje Koopmanprijs, combinatie zoeken en verbinden met evenementen). Dorpen, Heem-kundeverenigingen Dorpen via Mijn Dorp en Heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed. Faciliteren
Uitvoering ‘Cultuurprofiel 2017-2020’. Gemeente Tubbergen ontvangt over de periode 2017 t/m 2020 subsidie van Provincie Overijssel. Aan de subsidie zijn voorwaarden verbonden. De voorwaarden zijn vastgelegd in het meerjarenbeleidsplan 2017 t/m 2021 cultuurprofiel Tubbergen ‘de weg naar één glashelder cultureel netwerk’. In het meerjarenbeleidsplan staan activiteiten benoemd die bijdragen aan de genoemde onderdelen uit de linker kolom. Gemeente en culturele organisaties die momenteel verenigd zijn binnen het ‘cultuurplatform in wording’ Uitvoering en evaluatie activiteitenplan 2018 conform vaststelling Provincie Overijssel. Faciliteren en (deels) uitvoerend.

 

Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019

Als onderdeel van Tubbergen Bruist heeft de gemeente Tubbergen een subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project cultuur in Tubbergen: Glashelder! Cultuurprofielen 2017-2020. Het betreft hier een meerjarige bijdrage van €160.000 waar ook een stuk cofinanciering vanuit de gemeente bij hoort. Deze cofinanciering hebben wij gevonden binnen de reguliere cultuur budgetten in de begroting. Per saldo een budgettair neutrale situatie.

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
In overleg met de dorpen en culturele instellingen, zoals Heemkunde verenigingen, gezamenlijk het belang van het behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed bepalen (voorbeelden Marietje Koopmanprijs, combinatie zoeken en verbinden met evenementen). Dorpen via Mijn Dorp en Heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel materieel en immaterieel erfgoed

150 extra uren, daarnaast  €10.000  structureel vanaf 2020.

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. -11 0 -11
Eindtotaal -11 0 -11

De structurele kosten van de inspanning op het gebied van cultuur is opgenomen in de basisbegroting onder het programma Cultuur en recreatie. 

Leren en talent - financieel

Financiële kaders Ambitie Leren en talent

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. -11 0 -11
Totaal -11 0 -11

De structurele kosten van de inspanning op het gebied van cultuur is opgenomen in de basisbegroting onder het programma Cultuur en recreatie.