Kernoverstijgende agenda's - financieel

Financiële kaders kernoverstijgende agenda's

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Meer aandacht voor noaberschap, eenzaamheid, vroegsignalering en activering om deel te nemen aan de samenleving: actief in gesprek met inwoners en verenigingen om te komen tot mogelijkheden. -52 0 -52
Onderzoeken wat de behoefte is van het ontwikkelen en inzetten van algemene voorzieningen. -60 0 -60
Eenduidigere samenwerking tussen de gemeente en haar partners in zorg en welzijn: verkenning en implementatie van één geïntegreerde toegang voor hulp- en ondersteuningsvragen. -10 0 -10
Ondersteunen bij het tot stand komen van een toekomstbestendige exploitatie en beheer van SSRT. -28 0 -28
Dorpen via Mijn Dorp en heemkundeverenigingen uitdagen na te denken en mede vormgeven aan een nieuwe vorm van behoud van cultureel en materieel erfgoed. -11 0 -11
Verder uitwerken van de doorlopende leerlijn en aanpassen van de huidige organisatievorm i.s.m. gemeente Almelo, Werkplein, Soweco MO en TOZ gemeente Tubbergen. -38 0 -38
Scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor aantrekken nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, inzet van de gebiedsregisseur. -65 0 -65
Procesgeld thema Ondernemersklimaat (voor vier jaar) -60 0 -60
Structurele plaatsing van PW doelgroep bij Soweco MO. -10 0 -10
Financieel bijdragen aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen t.b.v. de vermarkting van gemeente Tubbergen haar belangrijkste culturele, historische en natuurlijke waarden, evenementen en haar ondernemers (verblijfsrecreatie, dagrecreatie, culinair aanbod en streekproducten). 0 -80 -80
Stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen. -3,5 0 -3,5
Het veiliger maken van de fietsvoorzieningen zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid beter wordt. -3,5 0 -3,5
Ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. -15 0 -15
Inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. -35 0 -35
Uitvoering geven aan versterking coulissenlandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. -20 0 -20
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanneer infrastructurele projecten worden uitgevoerd. -7 0 -7
Procesgeld thema Mobiliteit (voor vier jaar) -20 0 -20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar) -100 0 -100
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. -53 0 -53
Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar) -32 0 -32
Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar) -40 0 -40
Participatieprocessen -221 -240 -461
Eindtotaal 884 320 1.204