Kernagenda's

Inleiding op de kernagenda

Inleiding op de kernagenda

Het Maatschappelijk Akkoord (MAT) bestaat uit kernagenda’s en kernoverstijgende agenda’s. In dit hoofdstuk ziet u de kernagenda’s.

 

Elke kern heeft een kernagenda opgesteld. Deze is tot stand gekomen door de kernavonden en de ontwikkelingen in Mijn Dorp 2030. In de kernagenda’s zijn per kern de ambities en vraagstukken terug te vinden waar in 2019 aan gewerkt gaat worden. Hierbij is aangegeven wat wij als gemeente in 2019 willen en kunnen bijdragen qua geld en capaciteit.

Albergen

Albergen

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Wonen en Groen  
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Met de initiatiefnemers en de eigenaren van het pand Miets en het aangrenzende tankstation in overleg en plannen maken.

2. Onderzoeken of er behoefte is voor woningen voor ouderen, gezondheidscentrum en of het kerkplein bij deze plannen betrokken kan worden?

3. Overleg met de middenstanders i.v.m. bereidheid om te verhuizen naar het centrum?

4. Overleg met de parochieraad om het kerkplein bij het centrumplan te betrekken.

5. Invulling (gedeeltelijke) leegstand in basisschool Kadoes. Het pand wordt niet meer volledig benut.

Projectontwikkelaar met ondersteuning van de gemeente en de Werkgroep. In gesprek met de woongroep van Mijn Albergen 2030 teneinde de invulling van de gehele locatie te bespreken zodra de initiatiefnemer een totaalplan heeft aangereikt waarin bouwplannen komen die zijn afgestemd op de concrete behoeft van de kern Albergen. In het IHP is opgenomen dat gemeente het initiatief neemt voor een overleg over deze problematiek met de betrokken partijen (Gemeente, TOF en de woningstichting) over de (gedeeltelijke) leegstand in basisschool Kadoes. Het gedeelte van het pand dat leegstand is eigendom van de woningstichting. Het onderwerp moet zich richten op eventuele oplossingsrichtingen en de rolneming van partijen hierin.

Gesprekken voeren

Stimuleren en be-geleiden van ont-wikkelingen

Voorstellen schrijven

1. Zorgen voor betaalbare woonruimte voor jongeren en ouderen.

2. Stimuleren doorstroming.  

3. Overleg en plan maken met de woningbouwvereniging.

4. Structuur aanbrengen in afstoten van woningen van de woningbouwvereniging.

De werkgroep met ondersteuning van de gemeente.

De werkgroep gaat een enquête houden om te inventariseren wat de werkelijke woonbehoefte is in Albergen.

Prestatieafspraken maken met de woningbouwvereniging.

Ondersteunen en stimuleren

 

Ondersteunen en stimuleren

Inhaalslag maken i.v.m. achterstallig onderhoud groen in de bebouwde kom. Onderzoeken of we gaan vervangen of gaan veranderen. Aan de hand hiervan verdere plannen maken. De werkgroep en de WBV. Wordt in de uitvoeringsplannen van de Kwaliteitsplan Openbare Ruimte (KOR) meegenomen. Uitvoeren 
Verfraaiing van de rotondes bij binnenkomst van Albergen. Plannen maken om dit zo spoedig mogelijk op te pakken. De werkgroep samen met de gemeente. Plannen maken hoe de rotondes verfraaid kunnen worden. Stimuleren 

1. Het groen in het buitengebied behouden. 

2. Een uniforme werkwijze voor bermonderhoud Onderhoud van groen in de bebouwde kom. 

3. Houtwallen en bomen in het buitengebied niet zomaar laten verdwijnen.

De werkgroep samen met de gemeente. Wordt meegenomen in de nota Kwaliteit openbare ruimte. Opstellen van de beleidsnota
Meer aandacht voor borden-vervuiling. Gemeente Nagaan of dit past/ aansluit bij het bestaande beleid van de gemeente. Faciliteren en stimuleren
THEMA Sport en Bewegen 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. De werkgroep concrete plannen/visie laten maken, met ondersteuning van de gemeente.

2. Na denken over ruimtelijke ordening (locaties).

De werkgroep. Het instellen van een werkgroep op dit thema. Daarna het opstellen van een visie, plannen maken. Ondersteunen en stimuleren

1. Het bevorderen van de samenwerking tussen de sportverenigingen.

2. Samenwerking met verenigingen, gemeente, TOF-onderwijs en Kinderopvang. 

3. Koppeling met Cultuurhoes en de dagbesteding.

De werkgroep, sport-verenigingen, onderwijs, kinderopvang en Cultuurhoes. Een overleg inplannen waar alle betrokken partijen bij aanwezig zijn. Stimuleren en waar nodig ondersteunen

1. Het sporten stimuleren voor zowel de jongeren als de ouderen vanwege de gezondheid.

2. Breedtesport, waarbij voldoende aanbod bestaat voor de jeugd.

- Het instellen van de werkgroep. Stimuleren en waar nodig ondersteunen
THEMA Ondernemen 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Herverkavelingsmogelijkheden onderzoeken (vragen of er ondernemers bereid zijn naar het centrum te verhuizen; wat hiervoor nodig is, hoe om te gaan met hetgeen ze achterlaten (pand).  De werkgroep en de gemeente (faciliterende rol). In overleg gaan met de werkgroep en ondernemers hoe zij tegen een mogelijke herverkaveling aankijken en of zij kansen zien hiervoor in Albergen.  

Initiator voor het eerste overleg 

Faciliteren

Gemeente breed de rol van de gemeente bij het grondbeleid t.a.v. bedrijventerreinen, samen met de partners, onder de loep nemen en indien gewenst de huidige aanpak wijzigen. Ondernemers en de gemeente. Met ondernemers in gesprek over dit onderwerp. Initiator gesprek

Het onder de aandacht brengen van de bouwmogelijkheden voor de ondernemers in Albergen.

Gemeente

Ondernemers zijn aan zet. Gemeente is faciliterend. Aangeven welke mogelijkheden er nog zijn voor de ondernemers om te bouwen / uit te breiden.

Faciliteren
De ondernemers actief en vooraf betrekken bij beleid en regelgeving:  nemen we mee bij het gemeente breed inventariseren van de wens en behoefte aan een Visie op Ondernemen. Ondernemers en de gemeente. Bijeenkomst met alle besturen van de ondernemersverenigingen. Bijeenkomst faciliteren 
Het in kaart brengen van de ondernemers in Albergen en gezamenlijk nadenken hoe deze bewustwording te creëren en wie hiervoor nodig is (verenigingen, inwoners etc.). Ondernemers en inwoners. Met elkaar in overleg gaan. Geen rol (wellicht ondersteuning buur(t)man) 
Vereenvoudiging van de evenementen-vergunning: in overleg met de gemeente hoe we dit aan kunnen pakken. Ondernemers Overleg tussen gemeente en organisatoren van evenementen in Albergen.  Initiator 1e gesprek
Behoefte onderzoek voor project start ups, uitbreiding ZZP'ers: Dit punt nemen we gemeente breed mee bij de kernoverstijgende agenda; goed vestigingsklimaat creëren voor start ups en bestaande bedrijven.  Gemeente en de ondernemers. Met ondernemers in gesprek (gemeente breed) hoe zij dit zien. Initiator gesprek
Creëren van een Hightech gebiedje dat zorgt voor nieuwe bedrijvigheid: Meenemen in kernoverstijgende agenda bij onderzoek hoe aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren. (wellicht actieve acquisitie door nieuwe bedrijven te benaderen met hoogwaardig personeel die een positieve invloed hebben op het dorp).  Gemeente en  de ondernemers. Verdere verdieping door met ondernemers in gesprek te gaan. Initiator gesprek
Thema Duurzaamheid 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Onderzoek naar eigen energie-coöperatie Albergen. 

2. Aanhaken bij bestaande initiatieven als Essenkracht. 

3. Onderzoek de mogelijkheden van alle daken die geschikt zijn voor zonnepanelen. 

4. Woningbouwvereniging Tubbergen wil graag samenwerken met initiatieven uit de samenleving. 

5. Quick-wins draagt bij aan bewustwording, denk aan levens-bestendige woningen om koken op gas om te zetten naar elektriciteit (o.a. Veiligheid bij ouderen). 

6. Onderzoeken optie locatie windmolen bij de ijsbaan.

Primaire verantwoording ligt bij de samenleving.

Gemeente in de rol van regisseren, verbinden, faciliteren (voorlichting) en vooral daadkracht.

In overleg gaan met de werkgroep en plannen maken en uitwerken. Stimuleren en onder-steunen
Thema Gezondheid
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Zorgen dat er zoveel mogelijk geschikte woonruimten beschikbaar komen. De werkgroep en de gemeente. In samenwerking met Mijn Albergen 2030 locaties aanwijzen waar voor de doelgroepen starters en ouderen woningen gerealiseerd gaan worden in aantallen die passen in het gemeentelijk woningprogramma. Wordt meegenomen in het woningonderzoek
Omzien naar elkaar en ervoor zorgen dat de mensen elkaars mantelzorger worden. - Mantelzorgondersteuning kenbaar maken. Faciliteren
Omzien naar elkaar, open Eettafel en de Kuierstie met inloopochtend. Het bezoeken van 65 plussers. Uitbreiding van de dagopvang. -

Behoefteonderzoek naar uitbreiding dagopvang. Link met kern overstijgende agenda. 

Uitvoering geven aan  het preventiebudget onderwijs, convenant sportverenigingen.

Faciliteren
Meer en betere natuur rondom het dorp. Meer wandelpaden. Veilige verkeerssituaties. - - Faciliteren

Bewustwordingsproces opgang brengen.

Meer voorlichting geven.

- - Faciliteren

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Voor het thema "Wonen en groen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Albergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Voor het thema "Ondernemen" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige  ambities voor 2019 voor de kern Albergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Fleringen

Fleringen

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA School naar Kulturhus 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste /volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Het bureau M3V advies & management heeft in opdracht van de werkgroep ‘School naar de Spil’ een programma van eisen opgesteld. Dit programma van eisen is tot stand gekomen a.d.h.v.  de input die verzameld is  middels deskresearch en werkbijeenkomsten met de school en kinderopvang.

2. De werkgroep ‘School naar de Spil’, zal op basis van het programma één scenario uitwerken voor de verplaatsing van de school naar het Kulturhus. Bij dit scenario wordt rekening gehouden met een uitbreiding van +/- 250 m².

Werkgroep ‘School naar de Spil’, de gemeente en Schoolbestuur TOF. De eerste stap is het komen tot de uitwerking van het plan. De werkgroep is hiervoor aan zet. De uitwerking van dit scenario zal moeten uitwijzen wat het plan daadwerkelijk gaat kosten. Ondersteunen en faciliteren
THEMA Woningbouw 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet?

Wat is de eerste/volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?
Indien er behoefte is aan verdere uitwerking van dit thema, zal vanuit het dorp Fleringen hiervoor een werkgroep in het leven moeten worden geroepen. Fleringen

Inventariseren of er behoefte is aan een werkgroep.

Vervolgens neemt de gemeente het initiatief om samen met de werkgroep de woonbehoefte en mogelijkheden in Fleringen nader uit te werken.

Ondersteunen en faciliteren
THEMA Inrichting / openbare ruimte 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste /volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Werkgroep Herinrichting Entree Fleringen heeft het plan gereed.

Op dit moment ligt er een subsidie-aanvraag van €150.000 bij de provincie i.h.k van Gebiedsontwikkeling Noordoost-Twente.

Totale kosten van het plan zijn: €631.275. De werkgroep wil het plan presenteren aan het college en de raad. Het plan kan en mag in fases uitgevoerd worden binnen de gestelde financiële kaders.          

Werkgroep HEF/Gemeente. Het plan presenteren. Ondersteunen en faciliteren
THEMA Gezondheid 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste /volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Zie speerpunten thema gezondheid: 
1. Vitale verenigingen en betere samenwerking tussen verenigingen en maatschappelijke organisatie zoals bijvoorbeeld de school. 

2. Vitaal oud worden en langer in Fleringen blijven kan o.a. door het inzetten op het voorkomen van eenzaamheid en goede voorzieningen voor ouderen. 

3. Een betere mix tussen jong en oud. Van elkaar kun je leren en samen kun je meer.

4. Minder alcohol- en drugsgebruik en minder roken bij de jongeren in Fleringen.

Werkgroep "Fleringen met mekaar". Deze stap zal komen uit de werkgroep “Fleringen met mekaar” en de inzet van ‘Wij in de buurt’. Ondersteunen en faciliteren mede door de inzet van ‘Wij in de buurt’.

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. -5 0 -5
Een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners zo goed mogelijk zijn meegenomen.  0 -100 -100
Eindtotaal -5 -100 -105

Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Fleringen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Fleringen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Geesteren

Geesteren

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Sportief Geesteren 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

De werkgroep wil de komende tijd verkennen of er draagvlak is voor een verdeelsleutel tussen verenigingen inzake sponsoring.

Daarnaast wil de werkgroep de mogelijkheden onderzoeken voor een cafetariamodel voor het sporten bij meerdere verenigingen (gedeeld lidmaatschap).

Ook gaat men actief opzoek naar aanpalende partijen die willen participeren in het concept.

Tenslotte wil de werkgroep -op verzoek- input leveren voor het locatieonderzoek voor de nieuwe basisschool (met integrale onderwijsvoorzieningen).

In dat onderzoek moet de mogelijkheden voor samenvoeging van verenigingen en vastgoed worden meegenomen.


Werkgroep wil zorgen voor draagvlak onder Geesterse bevolking.

 

Samen met de gemeente kartrekker zijn van het concept voor een open club.

 

Gemeente is verantwoordelijk voor locatie-onderzoek basisonderwijs.

 

Werkgroep bepaalt in welke omvang het open club concept uitgewerkt wordt en welk stappenplan daarbij hoort.

Gemeente moet eerst locatieonderzoek basisonderwijs afronden. Die uitkomst is bepalend voor het verdere traject van de open club Geesteren, zowel in samenwerking als in vastgoed.

In de tussentijd werkt de werkgroep aan draagvlak voor de Open Club.

Vervolgens onderzoekt de werkgroep in welke omvang het open club concept uitgewerkt wordt en welk stappenplan daarbij hoort.

Daarna wordt dit stappenplan uitgevoerd.


De gemeente is mede kartrekker in de realisatie van de Open Club.

De gemeente is verant-woordelijk voor het locatieonderzoek voor bewegings-onderwijs. Van de gemeente wordt verwacht dat ze het dorp en de werkgroep hier actief in betrekt en dat er gezamenlijk besluiten worden genomen.

Ook worden (waarschijnlijk) financiële bijdragen van de gemeente verwacht in de realisatie van de Open Club en gezamenlijke accom-modatie.

 

Verder wordt in de realisatie van de gemeente verwacht dat zij meewerkt daar waar gemeentelijke eigendommen (onroerend goed, wegen) onderdeel zijn van het plan .
THEMA Regionomisch Geesteren 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Verder gaan op de ingezette weg (bv gesprekken voeren met ondernemers, aan de slag met onderzoek Kadaster) en afwachten uitkomsten locatie onderzoek nieuwbouw school. Ook kerk meenemen in het proces. Nieuwe invulling kerkplein is ook een optie. Wel belangrijk dat we het huidige enthousiasme vasthouden en dat dit niet weg ebt. Dus het locatie onderzoek moet snel gestart worden.

Gebiedsregisseur op pad sturen in Geesteren. Deze persoon krijgt een aantal opdrachten mee waaronder het verder vergroten van bewustwording bij bestaande ondernemers om na te denken over hun toekomst en de toekomst van hun onderneming. Met ondernemers die binnen afzienbare tijd stoppen bespreken hoe de toekomst er uit ziet. Kijken waar mogelijk beweging in zit (herverkaveling – ruilen). Ook richten op éénpitters / ZZP-ers die mogelijk gezamenlijk een ruimte willen in Geesteren (naar voorbeeld Tom Linneman – bieb). Rabobank wellicht optie?

Kijken of het bestaande winkelaanbod wellicht kan worden uitgebreid met een groentezaak, een ijssalon, een visboer, wellicht gecombineerd met elkaar met zuivel. Geen luxe zaken maar ‘basiszaken’.

Mogelijkheden ‘gat in de markt’ zaken/pop-up stores meenemen in het proces. In gesprek met andeigenaren/projectontwikkelaars. Mooiste zou zijn als de huurder naar elders verhuisd en de pandeigenaar die niks wil het nakijken heeft.

Het samenbrengen van winkels werkt positief. Men versterkt elkaar (bijvoorbeeld DA en Plus). Hoe dichter bij elkaar des te groter de versterkende werking.

Mogelijke acties om verder vorm te geven / uit te werken:
1. Verbinden van jonge toekomstige ondernemers aan huidige ‘oudere’ ondernemers met het oog op mogelijke opvolging en ook om ‘oudere’ ondernemers bekend te maken met social media. Social media biedt kansen voor uitbreiding klantenkring. ‘Winkeliershub’.

2. Organiseren van een bijeenkomst/rondgang/open huis van alle bedrijven in Geesteren, Langeveen en Manderveen. Bekendheid hiermee vergroten, onderlinge samenwerking verstevigen, inwoners informeren wat er allemaal is (koop in je eigen dorp-bewustzijn).

3. Onderzoeken of er zaken aan te trekken zijn zoals Ten Cate – Vinylparadijs – Hamer waarvoor mensen van buiten naar Geesteren komen. Wellicht idee om hier aantrekkelijke randvoorwaarden voor te scheppen.

4. Met verenigingen in gesprek om belang ondernemers/winkeliers aan te geven voor leefbaarheid Geesteren (o.a. sponsoring) en hen vragen hun leden hier bedacht op te maken. Als de ondernemers er niet meer zijn, gaat de contributie omhoog.

5. Daarnaast ook verenigingen aangeven: koop bij de lokale ondernemers.

6. Onderlinge samenwerking tussen winkeliers bevorderen en inwoners binden door bijvoorbeeld een gezamenlijke spaarpas uit te brengen. Bij elkaar brengen van mensen/partijen etc. leidt tot nieuwe ideeën: altijd goed om te doen.

Gemeente: aanjagen en faciliteren. Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Gemeente zou ook risico kunnen nemen door bijvoorbeeld pand(en) te kopen zodat deze niet in handen van project-ontwikkelaars vallen waar ‘niet mee te praten valt’” – geen direct belang bij een levendig Geesteren hebben (komen van buiten; hebben geen noodzaak om te bewegen). 

Scheppen van aantrekkelijke rand-voorwaarden voor vestiging van ‘trekkers’ die bezoekers van buiten naar Geesteren kunnen brengen.

Gemeente er voor zorgen dat bestemming winkels op panden centrum behouden blijft (geen woonbestemming van maken).

Als winkels meer gecentreerd worden naar centrum dan wel realiseren van voldoende parkeer-gelegenheid. Bijvoor-beeld door kerkplein te herinrichten (naar voorbeeld Tubbergen).

Werkgroep economie en werkgelegenheid ‘voelspriet-functie’ : aangeven richting gebiedsregisseur met wie het handig is om in gesprek te gaan.

Ondernemersvereniging/andere Geesternaren: organiseren van open huis bedrijven inclusief mogelijkheid bieden aan mensen die niet zelf kunnen komen (breng/haalservice). 

Resultaten van inzet gebieds-regisseur bespreken en vervolg stap(pen) bepalen.

Vervolg is afhankelijk van de resultaten die de gebiedsregisseur in 2018 oplevert.

Mogelijkheden zijn:
- Voortzetten gebiedsregisseur.

- Verder gaan met gesprekken en aan de slag met onderzoek Kadaster.

- Opkopen panden ten behoeve van ruiling.

- Wijzigen bestemmingsplannen.

- Invulling van kerkplein en openbare ruimte afhankelijk van locatiekeuze school. 

Zie kolom ‘Wie is aan zet’.

Gemeente is aanjager, facilitator. Draagt financieel bij en is opdrachtgever van de gebiedsregisseur.

Bij de ruilverkaveling is de gemeente als soort van project-ontwikkelaar investeerder bij het opkopen van panden.

Verder de rol als planmaker/ vastleggen van rand-voorwaarden in bestemmingsplan.

Tot slot als eigenaar en beheerder van de openbare ruimte zorgen voor bij-voorbeeld parkeerplaatsen, verkeersmaatregelen en aantrekkelijk groen/inrichting openbare ruimte.  

THEMA Muziek en Cultuur

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?  Wat is de rol van de gemeente daarin?

Overdekte open lucht voorziening

Het podium op het Noaberplein moet worden omgebouwd tot een overdekte muziekkoepel met optimale akoestiek.

 

Muziek/cultuurcoach aanstellen

Hij of zij wordt de spin in het web om het muziek- en cultuuraanbod in Geesteren te verbinden en versterken. Door verbindingen te leggen tussen groepen en verenigingen, door ze te adviseren en te begeleiden om toekomstbestendig te worden. Deze persoon kan ook de gezamenlijke agenda van alle activiteiten en een database van muzikanten gaan opzetten en beheren. Bovendien zorgt de coach voor een sterkere verbinding tussen schoolkinderen en muziek/ cultuur.

 

Projectkoor

We constateren dat het aantal koren in Geesteren is gedaald.Enerzijds omdat de rol van de kerk een andere is geworden. Maar anderzijds ook, omdat het bestaande aanbod niet volledig aansluit bij de wensen. Dat betekent dat we moeten vernieuwen. Sommige zangliefhebbers willen zich liever inzetten voor een koor op projectbasis, al dan niet samengesteld op basis van muzieksoort (pop, jazz enz.) of voor een speciale (éénmalige) uitvoering. Ook ligt er een wens om een schoolkoor op te richten.

 

Strippenkaart

Muziek- en culturele activiteiten hebben een positieve uitwerking op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. De schoolomgeving biedt een prachtkans om kinderen enthousiast te maken voor culturele en muzikale activiteiten. Ook in de buitenschoolse activiteiten. Het doel is om met de bijna 25 culturele en muzikale organisaties een aanbod te creëren, waarbij inwoners zoveel mogelijk disciplines kunnen uitproberen aan de hand van een strippenkaart.

 

Multifunctionele oefenlocatie

Een belangrijke voorwaarde om de droom werkelijkheid te laten worden, is de toevoeging van een multifunctionele ruimte aan de bouw van de nieuwe school. Een ruimte die voldoet aan alle technische wensen van de verschillende organisaties. Ook op het gebied van akoestiek. Kort gezegd: een podiumvoorziening en oefenlocatie. Voor gezelschappen, koren, muziekvereniging, bands enz. Maar ook voor de leerlingen van de school om hun culturele talenten te laten zien. Belangrijk is ook dat er binnen de school ruimte is voor individuele (muziek)lessen.

De werkgroep onderzoekt zelf de mogelijkheden en wensen voor de openlucht voorziening, het projectkoor en de strippenkaart.

 

Van de gemeente wordt ondersteuning (financieel en inzet) verwacht voor het aanstellen van de muziek/ cultuurcoach.

 

Met behulp van deze coach kan het projectkoor en de strippenkaart ook sneller en beter worden gerealiseerd.

 

De gemeente moet de wens voor realisatie van een multifunctionele ruimte meenemen in de plannen voor de nieuwbouw van de basisschool

De eerste stap is de realisatie van de overdekte openluchtvoorziening.

 

De aanstelling van de muziek/cultuurcoach kan tegelijkertijd worden gerealiseerd.

 

Daarna kan met het projectkoor en de strippenkaart worden gestart.

 

De plannen voor de multifunctionele ruimte zijn afhankelijk van de nieuwbouw van de basisschool.

Van de gemeente wordt verwacht dat ze de werkgroep ondersteunt met advies en middelen.

 

De werkgroep zal veel zelf kunnen doen, maar waarschijnlijk wel een financiële bijdrage vragen voor de overdekte openlucht voorziening, het aanstellen van de muziek/ cultuurcoach en de realisatie van de multifunctionele locatie als onderdeel van de nieuwe school
THEMA Voorzieningen (Wonen)  
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?  Wat is de rol van de gemeente daarin?
Misschien is een enquête onder de jeugd en ouderen een goed idee, een goed onderzoek naar de behoefte. Behoefte kan zitten in bestaande woningen of in nieuwbouwkavels, dus onderzoek/enquête gaat iedereen aan.

Gesprek aangaan tussen gemeente en geïnteresseerden. Op micro niveau kleine plannen bekijken, waarbij ook gekeken kan en moet naar bv oudere woningen die slecht geïsoleerd zijn mogelijk in team compacte nieuwbouw binnen het dorp.
Voor het realiseren van nieuwbouwkavels in Geesteren heeft de gemeente een leidende rol.

 In de keuze welk type woningen en op welke locatie wordt de werkgroep MijnGeesteren2030 nauw betrokken.
De bedoeling is om op basis van het Kwalitatieve woningonderzoek van de STEC groep een keuze te maken over type en locatie.

Om een goede keuze te kunnen maken is per project inzicht in de concrete behoefte  nodig. Afhankelijk van de locatiekeuze zal de uitvoering opgepakt worden.
De gemeente heeft een leidende rol.
THEMA Voorzieningen (Basisschool)  
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?  Wat is de rol van de gemeente daarin?
Een extern en onafhankelijk locatie onderzoek. Op basis daarvan een keuze voor een locatie en dan het uitwerken van (bouw)plannen voor die locatie. De gemeente is aan zet en heeft de leiding. Zij zal samen met een afvaardiging uit Geesteren en van TOF onderwijs een bureau moeten aanstellen die het locatieonderzoek gaat uitvoeren.  De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018.

Dit zal hoogst waarschijnlijk begin 2019 nog niet gereed zijn en dus afgerond moeten worden. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt. Waarna de uitwerking van die locatie kan starten. 
De gemeente heeft de leidende rol in het locatieonderzoek.

Gemeente is financier van de nieuwbouw waarbij TOF Onderwijs opdrachtgever is van de nieuwbouw voor wat de school-functie betreft.

Over de bouw, financiering, eigendom en de exploitatie van de multifunctionele gedeelten zullen nog aanvullende afspraken gemaakt moeten worden. 
THEMA Vitaal Geesteren 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?  Wat is de rol van de gemeente daarin?

Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren is een plan van aanpak Vitaal Geesteren gemaakt. Waarin concrete acties zijn ontwikkeld om aan de slag te gaan met zorg vitaliteit en technologie. Voorbeelden voor 2019 zijn:

1. Realisatie van de fysieke infrastructuur voor de demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van studenten, eerste bijeenkomst met doelgroepen.

2. Thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen en eerste studentopdrachten op de verschillende thema’s van vitaliteit.

3. Realisatie zelfcheck op vitaliteit.

Tijdens de avond van het Maatschappelijk akkoord is afgesproken dat we de volgende twee acties gaan doen:

 • Verder gaan op de ingezette weg en onderzoeken hoe thema’s zoals tijdens de bijeenkomst MA genoemd (zie onder kopje ‘Wat willen we bereiken’) betrokken worden bij het plan van aanpak Vitaal Geesteren.
 • Geesteren gaat verder bouwen aan een sterk sociaal netwerk nodig om de ambitie te verwezenlijken.
Gemeente: desgevraagd mee-denken en faciliteren. Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Rond het thema bereikbaarheid (gemeentelijke) gebouwen voor inwoners met een handicap wordt door de gemeente een onderzoek gedaan;

Geesteren: aanjagen en het uitwerken van de plannen. Het betrekken van jongeren bij de plannen rond Vitaal Geesteren binnen bijvoorbeeld de open club gedachte.

Daarbij wordt samenwerking gezocht met zorg- en welzijns-aanbieders, inwoners die werkzaam zijn in zorg en welzijn, onderwijs van basisschool tot universiteit, sportverenigingen, inwoners en ondernemers.

Binnen de samenleving Geesteren is men sterk in het verbinden en het elkaar opzoeken (ons kent ons).
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren Desgevraagd meedenken en faciliteren.

Eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ont-wikkelingen mogelijk te maken.

Rond het thema bereikbaarheid (gemeentelijke) gebouwen voor inwoners met een handicap wordt door de gemeente een onderzoek gedaan. 

Financiële kaders

THEMA Voorzieningen (Basisschool)  
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig?
Een extern en onafhankelijk locatie onderzoek. Op basis daarvan een keuze voor een locatie en dan het uitwerken van (bouw)plannen voor die locatie. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018.

Dit zal hoogstwaarschijnlijk begin 2019 nog niet gereed zijn en dus afgerond moeten worden. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt. Waarna de uitwerking van die locatie kan starten. 
Voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie is voor 2019 eenmalig 355 uur extra nodig. Ook voor de jaren daarna zullen uren gereserveerd moeten worden. Dit is een langjarig project.

De kosten voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie zijn van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de plannen van de overige (sport)voorzieningen.
THEMA Vitaal Geesteren 
Wat gaan we er voor doen?  Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is er voor nodig?

Binnen de werkgroep MD2030 vitaal Geesteren is een plan van aanpak Vitaal Geesteren gemaakt. Waarin concrete acties zijn ontwikkeld om aan de slag te gaan met zorg vitaliteit en technologie. Voorbeelden voor 2019 zijn:

1. Realisatie van de fysieke infrastructuur voor de demofaciliteit, afspraken met ROC, Saxion en UT omtrent de inzet van studenten, eerste bijeenkomst met doelgroepen

2. Thematische activiteiten en bijeenkomsten met verschillende doelgroepen en eerste studentopdrachten op de verschillende thema’s van vitaliteit

3. Realisatie zelfcheck op vitaliteit

Tijdens de avond van het Maatschappelijk akkoord is afgesproken dat we de volgende twee acties gaan doen:
 •  Verder gaan op de ingezette weg en onderzoeken hoe thema’s zoals tijdens de bijeenkomst MA genoemd (zie onder kopje ‘Wat willen we bereiken’) betrokken worden bij het plan van aanpak Vitaal Geesteren.
 • Geesteren gaat verder bouwen aan een sterk sociaal netwerk nodig om de ambitie te verwezenlijken.
Uitvoering plan van aanpak Vitaal Geesteren

50 uur op jaarbasis voor meedenken en faciliteren van de werkgroep Vitaal Geesteren. 

Voor de uitvoering van het Plan van aanpak is voor 2019  €37.000 benodigd.

Reeds lopende initiatieven, los van MijnDorp2030

Naast de thema’s die benoemd zijn tijdens de avond over het Maatschappelijk Akkoord, zijn er nog aanvullende thema’s die in Geesteren spelen. Deze vragen gemeentelijke inbreng  en hebben  een sterke band  met thema’s die wel onder Mijn Geesteren 2030 vallen. Deze projecten zullen grotendeels uitgevoerd worden als Basistaken en vragen geen aanvullende uren of middelen. Uitgezonderd misschien het herhuisvesten van het bewegingsonderwijs.

 

Toch lijkt het verstandig om extra uren te reserveren in de ambitiebegroting 2019 voor overkoepelende afstemming tussen deze initiatieven en de Mijn Geesteren 2030-initiatieven. Hierdoor realiseren we synergie en voorkomen we dat we werk dubbel doen of langs elkaar heen werken.

 

Voorstel: 150 uur extra reserveren in ambitiebegroting  voor overkoepelende afstemming.

 

 1. Herhuisvesten bewegingsonderwijs/sloop gymzaal
 2. Verzoek uitbreiding tennis
 3. Verzoek wijzigen eigendomsakte Erve Kampboer
 4. Sport inzetten als middel bij Stevo
 5. Particuliere initiatieven in centrum (bouw appartementen, uitbreiding/ herontwikkelen locaties)
 6. Kwaliteitsbeleid Openbare Ruimte
 7. Onderzoek OV behoefte Tubbergen Hardenberg
 8. Vernatting rondom Engbertsdijksvenen
 9. Haal- en brengservice supermarkt
 10. Jaarlijkse verkeerstellingen
 11. Duurzaam Geesteren
 12. Oprichting Zorg coöperatie Geesteren

 

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Bovenstaande resulteert in de volgende financiële vertaling voor het jaar 2019:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. -25 0 -25
Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. -37 0 -37
Eindtotaal -62 0 -62

Voor het thema "Regionomisch Geesteren" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat". 

 

Voor het thema "Voorzieningen (wonen)" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Geesteren. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Geesteren worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Harbrinkhoek/Mariaparochie

Harbrinkhoek

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Herinrichting 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

De werkgroep gaat draagvlak creëren in het dorp. Er zijn samen met belanghebbenden 27 knelpunten gesignaleerd.

De werkgroep gaat bekijken of deze knelpunten meegenomen kunnen worden in het plan.

In het onderzoek wordt de ontwikkeling met betrekking tot het draagvlak voor de doorontwikkeling van de Krön en de ontsluiting van het bedrijventerrein naar de Noordergraafsingel meegenomen. Ook de doorstroom Peuversweg in relatie tot veilligheid wordt hierin meegenomen.

Werkgroep Herinrichting

Onderzoek laten uitvoeren door een adviesbureau om tot en gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak.

 

Hierbij wordt ook de ontsluiting van de Kron op de Noordergraafgsingel in meegenomen.

Faciliterende en adviserende rol op het gebied van verkeer, inrichting openbare ruimte, financiën/fondsenwerving.
THEMA Woonconcepten 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Een verdieping op de enquête die in het voorjaar van 2018 is gehouden zodat er een beter beeld krijgen wie de doelgroep is achter de woonwensen die eerder uitgesproken zijn.

2. Samen met de gemeente, ondernemers (eigenaren van grond/vastgoed), inwoners, ontwikkelaars aan de slag gaan om een plan te maken en uit te voeren voor inbreiding en (door)ontwikkeling van woningen in de dorpskern die aansluit bij de woonwensen, levensloopbestendig is en beschikbaar en bereikbaar voor mensen die als gevolg van een beperkte aangepaste woonwensen hebben (ouderen, mensen met een handicap).

3. Onderzoeken de mogelijkheid om wonen in bestaande bouw voor jongeren meer aantrekkelijk te maken (renovatie e.d.).

Werkgroep Woonconcepten Het nader uitwerken van de enquête om in beeld te krijgen wat de woonwensen  zijn. Aanjagen van ontwikkeling, regievoeren en faciliteren van de werkgroep en andere betrokkenen.
Daarnaast optreden als bemiddelaar tussen verschillende partijen.
THEMA Duurzaamheid
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Via een enquête in HM is in beeld gebracht waar de behoefte ligt om samen te werken aan de energietransitie. De focus ligt voorlopig op een zonnepanelen- en isolatieproject. In oktober gaat dit daadwerkelijk draaien. Zie verder website HM. Werkgroep Duurzaamheid HM. In oktober gaat de Werkgroep van start met zonnepanelen- en isolatieproject. Deelnemers krijgen een aanbieding. Ondersteunen en samenwerken
Essenkracht is in oprichting. September 2018 vindt de formele oprichting van de stichting bij de notaris plaats. Essenkracht. Oprichting Essenkracht september ’18. Faciliteren en samenwerken (partnership)
Bij gezamenlijke projecten wordt een deel van het voordeel dat wordt behaald in een maatschappelijk fonds gestort voor financieren van leefbaarheidsprojecten (geld in het dorp houden). Werkgroep Duurzaamheid HM. Lokaal HM Fonds oprichten. Geen rol
Onderzoeken op welke wijze financiële prikkels een effectieve bijdrage kunnen leveren aan asbest eraf en zon erop. Gemeente. Mogelijkheden resolverend fonds en stimuleringssubsidie onderzoeken. Initiatiefnemer/ beleidseigenaar
Communicatie en educatie. Gemeente. Draaiboek maken. Initiatiefnemer
THEMA Zorg 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
1. Samenwerking tussen verenigingen verbeteren, ook op buurtniveau. De activiteiten klein houden, zodat het laagdrempelig blijft:
 • Activiteiten op elkaar afstemmen: activiteiten-kalender of website.
 • Tekort aan vrijwilligers oplossen.
 • Ondernemers meer betrekken bij verbeteren samenwerking..
 • Ondernemers en verenigingen gaan samen evenementen organiseren.
2. Fysiek goede ontmoetingsplek:
 • De Haambrink beter benutten waarbij ook gekeken wordt naar de mogelijkheden voor verruiming van de horeca.
 • Sportkantine voor meerdere doeleinden openstellen en toegankelijker maken.
 • Ook voor jongeren een ontmoetingsplek voor  20+,  jongerencafé openen.
 • Vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen.
 • Hondenuitlaatplek realiseren.
Werkgroep Zorg en Welzijn in samenwerking met de onder-steunende rol van de gemeente. De werkgroep gaat aan de slag met de uitwerking van de ideeën. Hierbij wordt ook de postbode betrokken want die staat midden in de samenleving van Harbrinkhoek /Mariaparochie. Ondersteunende/bemiddelende rol

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

THEMA Herinrichting 
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

De werkgroep gaat draagvlak creëren in het dorp. Er zijn samen met belanghebbenden 27 knelpunten gesignaleerd.

De werkgroep gaat bekijken of deze knelpunten meegenomen kunnen worden in het plan.

In het onderzoek wordt de ontwikkeling met betrekking tot het draagvlak voor de doorontwikkeling van de Krön en de ontsluiting van het bedrijventerrein naar de Noordergraafsingel meegenomen. Ook de doorstroom Peuversweg in relatie tot veilligheid wordt hierin meegenomen.

Onderzoek laten uitvoeren door een adviesbureau om tot en gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak.

Hierbij wordt ook de ontsluiting van de Kron op de Noordergraafgsingel in meegenomen.

Er zal eerst een proces moeten plaatsvinden waarbij op grond van de geldende richtlijnen voor weginrichting, een gezamenlijk plan wordt gemaakt voor de Almeloseweg. 

De kosten bedragen €25.000 voor de inhuur van een adviesbureau en 150 eigen uren. Het gaat om een proces tussen de werkgroep Inrichting en de gemeente, bijgestaan door een adviesbureau die de technische vertaling doet en de gemeente ondersteund.

Vóórdat zo’n proces kan starten, moet er duidelijkheid zijn over eventuele nieuwe uitvoeringsmaatregelen op de Almeloseweg, nu de weg in de afgelopen 15 jaar volledig op de schop is geweest.

€5.000 extra bovenop het bedrag van €25.000 in verband met het onderzoek van de ontsluiting van de Krön op de Noordergraafsingel.

Bovenstaande resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. -41 0 -41
Eindtotaal -41 0 -41

Voor het thema "Woonconcepten" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Harbrinkhoek/Mariaparochie worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Langeveen

Langeveen

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Wonen/Voorzieningen/Bereikbaarheid 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Concreet maken hoe groot de werkelijke behoefte is en naar welk soort woningen vraag is (rijenwoning of twee onder een kap). 

2. Concreet maken aan welk soort woning behoefte is en of er voorkeur is voor koop of huur.

3. Bekijken of dit mogelijk is en of er voldoende woningcontingent beschikbaar is. Ook concreet maken welke behoefte er precies is.

4. De gemeente voert hierover al gesprekken.

De dorpsraad m.b.t. tot het concreet in beeld brengen van de behoeften van starters en senioren.

De gemeente m.b.t. het realiseerbaar maken van woningbouw.

1 en 2. Dorpsraad gaat in het kader van het proces ML-B2030 onderzoek doen naar de exacte woonbehoefte voor zowel starters als senioren.

3. Gemeente neemt het initiatief om te onderzoeken op welke nader te bepalen locaties eventueel woningbouw mogelijk is.

Actie m.b.t. onderzoek locatie school komt pas in beeld wanneer school verplaatst gaat worden.

1 en 2. Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.

3. Gemeente zal een besluit moeten nemen over toekomstige woning-bouwlocatie.

THEMA Samenvoeging Maatschappelijk Vastgoed 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid tot realisatie van één gezamenlijke multifunctionele accommodatie voor sport, school en gemeenschapshuis, zowel haalbaarheid onderzoeken op exploitatie als op locatie.

Daarnaast onderzoek naar invulling van de vrijkomende locaties (waaronder school en Gaarf).

Werkgroep ‘Samenvoeging MV’ i.h.k.v. proces ML-B2030,  i.s.m. gemeente.

Uitvoering geven aan haalbaarheids-onderzoek exploitatie.

Uitvoering geven aan haalbaarheids-onderzoek op locatie(s) inclusief in kaart brengen en meenemen van knelpunten aangegeven vanuit het dorp.

Onderzoek invulling vrijkomende   ruimtes met voorkeur voor  woningbouw (senioren  appartementen en starterswoningen).

Gemeente heeft faciliterende rol m.b.t.: Bijdrage in financiering (i.e.g. vanuit wettelijke taak onderwijshuisvesting)

RO-toetsing
Begeleiding door buurtman.

Hulp bij subsidie-trajecten .

Commitment t.a.v. invulling vrijkomende locaties (woning-bouw).

THEMA Verkeersveiligheid

De verharding van de Veldboersweg (richting knooperf De Veldboer):

Men beschouwt het Knooperf als een nieuwe wijk en vindt dat daar de bijbehorende verharding en verlichting bij moet komen.

Op dit moment is de veiligheid van de weggebruikers in het geding. In het donker is dit nog extremer, omdat er geen verlichting is aangebracht. Ook wordt gevraagd het er achter liggende deel van 150m te verharden.

Gemeente

College kiest voor verharding Veldboersweg van het eerste deel (200 mtr.), 5 mtr. breed en bestemd voor gemengd  verkeer. Met het oog op de verkeersveiligheid wordt een uitzondering getroffen op het beleid en openbare verlichting aangelegd. De raming voor de verlichting is 6.000 euro. 

Gemeente is wegbeheerder

THEMA Economie & Recreatie 

1. Inzetten op meer promotie voor het dorp en de culturele en landschappelijke waarden (bijv. Engbertsdijkvenen).

2. Meer dag-recreatieve activiteiten realiseren in Langeveen voor jong en oud, inwoner en toerist.

3. Samenwerking versterken met gemeente Twenterand en Duitsland om toestroom van toeristen te bevorderen.

4. Inzetten op het verbeteren van de routenetwerken (wandel- en fietspaden) met name door het natuurgebied. 

5. Recreatieve ontwikkeling van de zandkuil .

6. Mogelijkheden bieden aan (nieuwe) ondernemers om zich te ontwikkelen op toeristisch en recreatief gebied.

Werkgroep Toerisme, recreatie & Cultuur in het kader van ML-B2030.  Als Gemeente Tubbergen in gesprek met de werkgroep toerisme en recreatie van Mijn Langeveen 2030. Faciliteren en adviseren
THEMA Duurzaamheid 

1. Verbinding met Essenkracht versterken. 

2. Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor Langeveen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en windmolens, waterstofpilot).

Werkgroep duurzaamheid. Contact met Essenkracht aanhalen.

Faciliterende rol

Informerende rol op het gebied van bewust-wording en verkenning van de kansen

Overige themagroepen MijnLangeveen-Bruinehaar2030

Naast de thema’s die benoemt zijn tijdens de avond over het Maatschappelijk Akkoord zijn er nog de volgende thema’s die er in het kader van het proces ML-B2030 lopen. Op dit moment heeft de gemeente bij die thema’s nog geen directe rol, maar in de verdere ontwikkeling naar uitvoering zal mogelijk bij een aantal thema’s aanvullende gemeentelijke inbreng worden gevraagd. Deze projecten zullen dan waarschijnlijk grotendeels uitgevoerd worden als Basis taken en dus geen aanvullende uren of middelen vragen.

 

Jongeren

Doel: Voldoende speelvoorzieningen voor jongeren.

Stand van zaken: In kaart brengen waar een daadwerkelijke behoefte bestaat voor meer c.q. aanpassing van speelvoorzieningen.

 

Ouderen

Doel:

 • Voorlichting over goede zorg;
 • Opzetten klussendienst;
 • Meer activiteiten voor ouderen;
 • Ouderen inzetten voor vrijwilligerswerk.

Stand van zaken: Er worden activiteiten ontwikkeld waarmee de gestelde doelen kunnen worden bereikt.

 

Buurtsuper

Doel: Multifunctionele ruimte waar naast een kleinschalige supermarkt ook meerdere maatschappelijke functies aanwezig zijn. Doel is vooral dat de buurtsuper een sociale functie krijgt.

Stand van zaken: Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid om een buurtsuper met een bredere maatschappelijke functie te realiseren.

 

Saamhorigheid

Doel: Meer samenwerking tussen verenigingen en bedrijven. Eén gezamenlijke digitale dorpsagenda waarop alle informatie is te vinden. Aandacht voor mensen met een beperking.

Stand van zaken: Er is een digitale dorpsagenda ontwikkeld.

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

THEMA Verkeersveiligheid
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig?

De verharding van de Veldboersweg (richting  Knooperf De Veldboer):

Men beschouwt het Knooperf als een nieuwe wijk en vindt dat daar de bijbehorende verharding en verlichting bij moet komen.

Op dit moment is de veiligheid van de weggebruikers in het geding. In het donker is dit nog extremer, omdat er geen verlichting is aangebracht. Ook wordt gevraagd het er achter liggende deel van 150 m te verharden.

College kiest voor verharding Veldboersweg van het eerste deel (200 mtr.), 5 mtr. breed en bestemd voor gemengd  verkeer. Met het oog op de verkeersveiligheid wordt een uitzondering getroffen op het beleid en openbare verlichting aangelegd. De raming voor de verlichting is 6.000 euro. 

Voor de eerste 200 meter, 5 mtr. breed en bestemd voor gemengd  verkeer:

€ 106.000

 

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000)

procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten. -44 0 -44
Verbetering van de verkeersveilige situatie/de verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf) 0 -106 -106
Eindtotaal -44 -106 -150

Voor het thema "Wonen/Voorzieningen/Bereikbaarheid" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Langeveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Langeveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Manderveen

Manderveen

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Proces Mijn Dorp 2030 Manderveen 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Men heeft geen pasklare oplossing voor versterking van de dorpsraad. Dit zal toch vanuit Manderveen zelf moeten komen.

Concrete resultaten (voortgang in realisatie Huiskamer en fietspad), om ook het enthousiasme van de samenleving en alle werkgroepleden vast te houden.

Inwoners Manderveen/dorpsraad. Door dorpsraad/Manderveen zelf te bepalen. Als daar behoefte aan is, kan de gemeente meedenken.
THEMA Huiskamer 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

De werkgroep in Manderveen heeft het plan ‘Huiskamer Manderveen’ (verbouwing huidige Kulturhus) uitgewerkt en bij de gemeente ingediend.

De gemeenteraad heeft op 19 februari 2018 besloten om: €500.000 te reserveren voor dit plan, onder voorbehoud van het definitief doorgaan ervan.

De volgende punten moeten nu verder opgepakt en uitgewerkt worden:
1. Gesprekken voeren met de huidige eigenaar van het plangebied t.b.v. eigenaarschap inwoners Manderveen.

2. Verdere invulling organisatie-structuur, werven subsidies, opstellen bestemmingsplan/procedure, verder uitwerken van het voorontwerp tot definitief ontwerp en bestek en aanbestedingstraject.

Gemeente Tubbergen, Werkgroep Manderveen

De eerste stap is het voeren van gesprekken/onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied.

Voor de toekomstbestendigheid van de Huiskamer is  eigenaarschap van de inwoners van Manderveen wenselijk. Als daar meer duidelijkheid over is, kan de werkgroep Manderveen verder  met het werven van subsidies, etc.

De gemeente is aan zet voor de gesprekken/ onderhandelingen met de huidige eigenaar. 

Verder ligt het eigenaarschap bij Manderveen en heeft de gemeente een faciliterende en ondersteunende rol. 

THEMA Fietspad 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Op de Manderveenseweg, die de belangrijkste fietsverbinding vormt tussen Manderveen en Tubbergen, is vooral sprake van subjectieve (gevoelsmatige) onveiligheid. Dat heeft een negatief effect op de bereikbaarheid van Manderveen. Er zijn meerdere mogelijkheden om de fietsverbinding veiliger te maken. Eén van die mogelijkheden is de aanleg van een vrij liggend fietspad.

In december 2017 heeft in Manderveen een ouderwetse stemronde plaatsgevonden, waaruit bleek dat in Manderveen het meeste draagvlak is voor een vrij liggend fietspad.  In overleg met de werkgroep fietsverbinding heeft een onafhankelijk persoon, in opdracht van de gemeente, verkennende gesprekken gevoerd met betrokken grondeigenaren om te inventariseren of er draagvlak is voor een vrij  liggend fietspad. Over het algemeen zijn de betrokken grondeigenaren positief over de aanleg van een vrij liggend fietspad. Men ziet het nut er wel van in. 

De gemeente gaat na een positief besluit van de gemeenteraad in het kader van de behandeling van de begroting 2019 om de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, een proces in gang zetten om dit verder op te pakken.

Gemeente. Na het informeren van aanwonenden en grond-eigenaren over het genomen besluit gaat de gemeente allereerst het ontwerp gedetailleerd uitwerken en daarna starten met de processen voor de grond-verwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de nodige vergunningen. Gemeente is trekker.
THEMA Woningbouw 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Om de woningbouwplannen te kunnen realiseren die men wenst zal eerst realisatie van de ‘Huiskamer’ moeten plaatsvinden. De plek van de school zal dan vrij komen. De gemeente zal moeten kijken of er voldoende woningcontingent beschikbaar is om hier meerdere woningen te kunnen realiseren. 

We zullen in eerste instantie moeten afwachten of de ‘Huiskamer’ gerealiseerd gaat worden. Het gaat om reguliere laagbouw woningen en geen appartementen.

Mogelijke acties/ideeën om verder vorm te geven/uit te werken:
1. De starters op de markt/jongeren in beeld krijgen en hun wensen duidelijk te krijgen.

2. Kijken of op de kavels voor starterswoningen ook duplex woningen gerealiseerd kunnen worden  en kijken of hier interesse voor is.

3. De personen die binnen enkele jaren een levensloopbestendige woning wensen, in beeld brengen. 

4. Een contactpersoon of adviseur moet proberen deze mensen bij elkaar aan tafel te zetten en ze met een initiatief te laten komen. Dit kan met ondersteuning vanuit de gemeente.

Gemeente met Mijn Dorp 2030.

Manderveen moet, evt. met ondersteuning van de gemeente, duidelijk de behoefte in beeld brengen van vooral de starters. Zoeken zij een duplexwoning, een rijtjeswoning, een huur-woning of bijvoorbeeld een appartement. Dit geldt vooral voor de groep vrijgezelle jongeren in het dorp.

Als de locatie van de school vrijkomt dan zal de gemeente moeten kijken of het mogelijk is om hier woningbouw te realiseren en hoeveel woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden.

In gesprek met de ‘Mijn Dorpen’ om per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte van de desbetreffende kern.

In beeld brengen van de behoefte van vooral de starters. Zoeken zij een duplexwoning, rijtjeswoning, huurwoning of appartement? Specifiek de vrijgezelle jeugd mobiliseren om hun woonwensen kenbaar te maken.

Woonconcept ontwikkelen voor locatie school, kwa-litatieve invulling, kleinschalig voor jong en oud. 

Aanjagende rol.

Manderveen kan dit zelf doen, eventueel met ondersteuning van de gemeente. 

Als de locatie van de school vrijkomt dan zal de gemeente moeten kijken of het mogelijk is om hier woningbouw te realiseren en hoeveel woningen eventueel gerealiseerd kunnen worden.

Manderveen kan zelf in beeld brengen  welke invulling dan gewenst is.

THEMA Gezondheid

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Daar is geen duidelijk antwoord op gegeven. Er is wel wat voorzichtige belangstelling getoond om nog eens met een groepje over dit thema door te praten maar: ‘met z’n tweeën heeft dat ook geen zin’. Deelnemers geven aan, wel aan het denken gezet te zijn over dit thema.

Mogelijke acties/ideeën om verder vorm te geven/uit te werken:

1. Inspiratieavond over gezond-heidszorg en welzijn.

2. Online dienstenplatform ter ondersteuning van mantelzorgers en ouderen met ondersteuningsvragen.

3. Vergroten van de kennis over wat er al is en kan.

4. Meer aandacht voor vroeg-signalering en waar je met de signalen naar toe kan.

Een echte rolverdeling is niet besproken. Vergroten van kennis over wat er al wel is op zowel aan geïndiceerd zorg maar ook voorliggend, d.m.v. inspiratieavond. Actieve rol van de gemeente: informeren en stimuleren.
THEMA Duurzaamheid 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Advies inwinnen voor:
Het goede moment om in te stappen, er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen met een beter rendement.

Aankomende (vernieuwde) technieken maken het lastig om nu te kiezen, investeren doe je voor een langere termijn. 

Mogelijkheden collectieve energie-opwekking (evt. Essenkracht).

Gemeente. Informeren over het thema Duurzaamheid (mogelijkheden, ontwikkelingen, etc.). Informeren, inspireren

Naast de thema’s die benoemd  zijn tijdens de avond over het Maatschappelijk Akkoord zijn er nog aanvullende thema’s die in Manderveen spelen die niet meteen om  gemeentelijke inbreng vragen:

 • Recreatie
 • Inrichting
 • Communicatie

De werkgroepen Verenigingen, School en Kulturhus werken samen in het project Huiskamer Manderveen.

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied. -28 0 -28
Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit,  het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. -105 -750 -855
Eindtotaal -133 -750 -883

Voor het thema "Woningbouw" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Voor het thema "Gezondheid" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Manderveen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Manderveen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Reutum

Reutum

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Wonen
 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Realisatie van betaalbare starterswoningen (zowel koop als huur). 

2. Te onderzoeken in hoeverre de behoefte bestaat om bijv. naar een woonvorm voor ouderen te verhuizen.

3. Inbreidingslocaties zoals bijv. ‘Bekke ontwikkelen passend bij de woningbehoefte.

4. Meer bekendheid geven aan de mogelijkheden die bijv. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) bieden.

5. Doordat jongeren zich niet inschrijven bij de woningbouwstichting is onvoldoende in beeld wat de behoefte is (jongeren zouden vrijblijvend en kosteloos de behoefte kenbaar dienen te maken aan de Woningstichting).  De woningbouwbehoefte voor jongeren zou daarom ook in beeld moeten worden gebracht.

6. Bij bestaand en nieuw kavelaanbod  zorgen voor realistische kavelgrootte. Dit kan ook worden bereikt door herverkaveling.

Werkgroep Wonen Gemeente

De bedoeling is om op basis van het Kwalitatieve woningonderzoek van de STEC groep een keuze te maken over type en locatie.

Om een goede keuze te kunnen maken is per project inzicht in de concrete behoefte  nodig. Afhankelijk van de locatiekeuze zal de uitvoering opgepakt worden.

Vanuit Reutum is aangegeven dat wordt gekeken of uitbreiding mogelijk is.

Aanjager/gesprekspartner om inbreidingslocaties van de grond te krijgen. Ook met een financiële prikkel kan de boel in beweging worden gebracht.

Het maken van een doorkijk m.b.t. de ontwikkelingen en behoeften en wat dit betekent voor de woningmarkt. 

In het kader van het kwalitatieve behoefteonderzoek heeft de gemeente hierin een leidende rol.

Realisatie van woonappartementen binnen een bestaand pand aan de Kerkstraat voor de doelgroep jong en oud. Initiatiefnemer en potentiële bewoners Het indienen van een aanvraag voor de definitieve invulling/realisatie van de woonappartementen. Faciliterende rol i.v.m. de planologische wijziging.
THEMA Behoud voorzieningen 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Voorzieningen meer combineren/samenvoegen waardoor ze elkaar kunnen versterken en beter levensvatbaar zijn.

2. Het Kulturhus draait financieel (nog) goed, maar zou nog meer gebruikt kunnen/moeten worden. Het combineren/samenvoegen van functies kan hiertoe bijdragen, bijv. de combinatie met school of een supermarkt.

3. Een supermarkt met de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in combinatie met andere functies. Voor de haalbaarheid zijn echter lage exploitatiekosten en vooral ook bewustwording bij de inwoners nodig. Als opties voor combinatiefuncties zijn genoemd post servicepunt, dorpsbibliotheek, terrasfunctie, koffietafel, open eettafel, maaltijd- en bezorgservice en de optie om (oudere) klanten te halen/brengen.

4. Verdere aanvulling van voorzieningen zou gericht moeten zijn op jonge kinderen. Bijv. een natuurspeelplaats. 

5. In kaart brengen van bestaande functies en panden en bekijken of deze functies gebundeld kunnen worden of anders ingevuld kunnen worden (bijv. Kulturhus en school).

Werkgroep Voorzieningen/Initiatiefnemer supermarkt.

Verder onderzoek naar samenvoeging van voorzieningen, met name in het centrum.

Andere dorpen en cultuurhuizen bezoeken om ideeën op te doen. Nadere uitwerking van het initiatief voor de supermarkt in combinatie met andere functies.  Als er een geschikte locatie is gevonden kan er  een vestiging- en haalbaarheidsonderzoek gedaan worden.

Meedenken in ontwikkelingen.

Faciliteren in de rol van juiste bestemming/vergunningverlening.
Stimuleren en aanjagen van mogelijke inbreidingen.

Ondersteunen bij inventarisatie van kansen en mogelijkheden.

Wat betreft de ondersteuning van de supermarkt zal de rol van de gemeente vanuit de arbeidsparticipatie worden aangevlogen en de normale rol t.a.v. het RO-vraagstuk worden opgepakt.

THEMA Klimaatneutraal 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Verbinding met Essenkracht versterken.

2. Vanuit NOT de kansen voor Reutum opnieuw verkennen.

Werkgroep Duurzaamheid. Contact Essenkracht aanhalen.

Faciliterende rol

Informerende rol op het gebied van bewustwording en verkenning van de kansen

THEMA Verenigingen 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Activiteiten op elkaar afstemmen.

2. Website met o.a. een jaarplanning van de activiteiten van alle verenigingen.

3. Gezamenlijk overleg met de verenigingen met als doel betere samenwerking tussen verenigingen. In eerste instantie insteken op het afstemmen van de activiteiten. Daarna kijken op welke gebieden samenwerking nog meer zinvol is bijvoorbeeld combineren van vrijwilligers en besturen, subsidies, gezamenlijke inkoop, plannen en organiseren van evenementen.

4. (Welkom) informatiepakket voor nieuwe inwoners met inzicht in wat is er te doen in Reutum, waar en bij wie kan ik terecht. Het idee is om dit pakket persoonlijk door een inwoner uit Reutum te overhandigen (een buddy).

5. Vernieuwen website Reutum met als doelstelling verbeteren communicatie en afstemming tussen verenigingen.

6. Multifunctioneel gebruik voetbalveld v.v. Reutum.

7. Kulturhus gezelliger inrichten.

8. Activiteiten clusteren.

De verenigingen in Reutum. Er is een werkgroep die zich bezig houdt met dit thema.

Behoeftepeiling bij de verenigingen d.m.v. een bijeenkomst met alle verenigingen eventueel ondersteund door Wij in de Buurt.

Is er behoefte aan samenwerking tussen verengingen.

Is er behoefte aan het afstemmen van activiteiten en is een website het juiste middel?

Verbinden, informatie delen vanuit de gemeente en overdragen van kennis vanuit andere dorpen.

Wat betreft de digitale agenda ondersteuning bieden vanuit digitaal dorpsplein.

Ondersteuning van ‘WIJ in de buurt’. Uren van Wij in de Buurt zijn beschikbaar voor Reutum.

THEMA Gezondheid      

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Inzetten op preventie alcohol en drugs (ook een rol voor de verenigingen).

2. Versterken ondersteuning vrijwilligers en mantelzorgers.

In eerste instantie ligt het initiatief bij betrokkenen uit Reutum, maar daarbij is wel behoefte aan (gemeentelijke) ondersteuning. Een bijeenkomst met alle verenigingen eventueel ondersteund door Wij in de Buurt.

Faciliterende en ondersteunende rol.

Ondersteuning met ‘WIJ in de buurt’. Uren van Wij in de Buurt zijn beschikbaar voor Reutum. Een actieve rol in het overbrengen van signalen.

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Voor het thema "Wonen " zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

Voor de thema's "Gezondheid" en "Verenigingen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Reutum. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Reutum worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Tubbergen

Tubbergen

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Wonen      
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Concreet in beeld brengen welke behoefte er is onder jong en oud door onderzoek. Inventariseren hoeveel senioren er bereid zijn om te verhuizen en kijken wat ze willen en voor welk budget. 

2. In de nieuwe bestemmingsplannen mogelijkheden creëren voor seniorenwoning in de door de senioren gewenste vorm rekening houdende met het feit dat er toekomstbestendig gebouwd wordt.

3. Onderzoeken van de concrete mogelijkheden voor woningen in Tubbergen (inbreidingslocaties), waaronder bv. locatie ’t Netwerk of Verdegaalhal, Daarin ook de wenselijke/mogelijke grondpositie van de gemeente meenemen.

4. Onderzoeken van de mogelijkheden voor verplaatsbare woningen (Tiny houses) en deze plaatsen waar behoefte is.

Gemeente mogelijk in samenspraak met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030.

Onderzoek doen naar de exacte woonbehoefte, met name onder de doelgroep jongeren/starters en senioren.

De gemeente neemt het initiatief om samen met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030 de juiste doelgroep te bepalen waarvoor op een nader te bepalen, passende locatie, woningbouw te realiseren.  Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of de gemeente een grondpositie in kan of moet nemen.

Zorgen dat er in bestemmingsplannen gronden aangewezen worden waar deze (tijdelijke) woningen geplaatst kunnen worden.

Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.

Gemeente zal een besluit moeten nemen over een mogelijke inbreidings-locaties.

Uitvoering plannen op de locaties De Marke, Weleveld, De Esch, Oranjestraat. Initiatiefnemers i.s.m. gemeente. Uitvoering geven aan de vervolgstappen voor de betreffende projecten. -

Uitzoeken of er levensloopbestendige woningen gebouwd kunnen worden geschikt voor jong en oud en waar ook jong en oud door elkaar woont.

Er voor zorgen dat de bestaande woningvoorraad op den duur geschikt is voor iedereen. Bijvoorbeeld door vrijstaande woningen te slopen en hier een twee-onder-een kap woning neer te zetten, door woningen met inwoning te maken of door het realiseren van kangaroewoningen.

Gemeente mogelijk in samenspraak met Tubbergen Bruist of mijn Dorp 2030. Zorgen dat er in bestemmingsplannen gronden aangewezen worden waar deze woningen geplaatst kunnen worden. Faciliteren
Er moeten goede afspraken met de projectontwikkelaars gemaakt worden om prijsopdrijving te voorkomen. Gemeente In gesprek over dit onderwerp.  
Woonwijken moeten goed onderhouden worden (zowel groen als bestrating) zodat wijken voor zowel validen als minder validen goed toegankelijk zijn. Gemeente Wordt meegenomen in de nota Kwaliteit openbare ruimte. Uitvoeren
THEMA Sport een verbindende factor 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Samenwerking tussen verenigingen versterken op gebied van bv vrijwilligersbeleid, andere vormen van sport, duurzaamheid, inkoop. Verenigingen  Bijeenkomst faciliteren om de bereidheid en de terreinen voor samenwerking tussen de verenigingen te verkennen. Faciliteren
Samenwerking tussen school en vereniging (en zorgorganisaties en gemeente) verbeteren:
 • Versterken profilering van sport binnen en buiten de school.
 • Bekendheid van de routes.
 • Vergroten toegankelijkheid voor andere doelgroepen.
Verenigingen i.s.m. buurtsportcoach en sportraad. Bijeenkomst faciliteren om de bereidheid en de terreinen voor samenwerking te verkennen. Faciliteren
Voldoende ruimte creëren om te sporten: Verdeling over de andere hallen en het gebruik ervan in kaart brengen. SSRT i.s.m. verenigingen en gemeente. In kaart brengen van de bezetting en bezettingsbehoefte. Faciliteren
Ruimtelijke uitstraling van de accommodaties – veiligheid, zichtbaarheid. Tubbergen Bruist i.s.m. Gemeente. Meenemen in Masterplan de Eeshof. Initiëren
Uitvoering (verlichte) hardlooproute. Tubbergen Bruist i.s.m. Gemeente. Afstemming betrokkenen, maken van bestektekening en uitvoering. Uitvoeren
Uitwerking van het masterplan de Eeshof. Gemeente i.s.m. Tubbergen Bruist en verenigingen. Overleg met betrokken partijen, grondeigenaren, aanvraag subsidie. Initiëren
THEMA Een sterk centrum 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Verder op de door Tubbergen Bruist ingeslagen weg (vervolgstappen zetten) met aandacht voor een verlevendiging van het plein, terugdringen van leegstand en aantrekkelijk maken van de openbare ruimte en een goede nieuwe invulling voor de Verdegaalhal.

Niet langer toestaan dat auto’s in grote getale op het plein mogen en kunnen parkeren.  Autoluw maken van het centrum.  

Tubbergen Bruist als aanjager.

Gebiedsmakelaar blijft op pad om mogelijke verplaatsingen te realiseren, invullen leegstand.

Onderzoeken van de mogelijkheden voor een meer autoluw centrum en Raadhuisplein.

Faciliterend
Nieuwe invulling van het gemeentehuis Tubbergen, meer levendige functies in en rond het gemeentehuis. Gemeente  i.s.m. Tubbergen Bruist. Komen tot een programma van eisen, en een concept businesscase op basis waarvan een VO/DO kan worden gemaakt. Initiatiefnemer
Herontwikkeling locatie Verdegaalhal, met een invulling die een aantrekkingskracht heeft op mensen van buiten Tubbergen. Hierbij ook aandacht voor de groene omgeving en de evt. mogelijkheden voor wonen. Gemeente i.s.m. Tubbergen Bruist. Marktuitvraag doen wie belangstelling heeft voor Verdegaalhal en welke invulling men hierbij voor ogen heeft. Initiatiefnemer
Groenplan / Glinstering Tubbergen Bruist Uitwerken van fase 2 van het groenplan voor het centrum en maken van een kostenoverzicht inclusief dekking. Faciliteren
Clustering en versterken van functies in maatschappelijk vastgoed Delle-Netwerk-Huve. TZC, de Delle en Huve i.s.m. gemeente. Principeverzoek en uitspraak over de gewenste verschuivingen in functies. Faciliteren
THEMA Verbinden in Tubbergen 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Een jaarvergadering/ jaarlijks overleg organiseren tussen verenigingen, school, en maatschappelijke instellingen.

2. Betere verbinding leggen tussen aanbieders. Zorgen dat mensen de weg beter vinden.

3. Link leggen tussen gemeente, stichting leergeld, taalonderwijs, vluchtelingenhulp en basisonderwijs voor betere aansluiting tussen vraag en aanbod. Als er een nieuwkomer in een wijk wordt geplaatst moet deze in de buurt/dorp worden voorgesteld en bekend worden gemaakt. Zodat ze een soort van netwerk kunnen opbouwen wat hen alleen niet lukt.

4. Evaluatie/heroverweging van de bezuinigingen op muziek, bibliotheek en cultuur.

5. Een check op alle gebouwen hoe toegankelijk ze zijn.

1. De gemeente zou het voortouw kunnen nemen voor de eerste afspraak. 

2. De SWTD / Wij in de buurt zou hier een rol kunnen spelen. Ook het Noaberteam zou een rol kunnen vervullen.

3. Gemeente 

4. Gemeente 

5. Gehandicapten-platform gaat dit doen. Verbeterslag door gemeente.

Er is geen concrete afspraak over vervolgstappen gemaakt. Het zou mooi zijn als de gemeente het voortouw neemt voor een gezamenlijk overleg over dit onderwerp. Dit onderdeel meenemen in de mogelijkheden voor verbreding Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030.

Als er een link met kinderen is wil de school wel haar locatie beschikbaar stellen en bijvoorbeeld in de nieuwsbrief zorgen voor communicatie.

Zie de kolom, wie is aan zet. Van de gemeente wordt verwacht dat zij het voortouw neemt en de eerste stappen zet. Dit zou in overleg met SWTD/ Wij in de buurt kunnen. 
THEMA Gezondheid 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

Vergroten bekendheid van alles wat er is (voorlichting en promotie).

Vergroten en samenhang en verbinding:

 • Sociale kaart
 • Internetcafe

Verminderen van de bureaucratie. 

Wij in de Buurt Bekendheid geven aan (taken van) Wij in de Buurt. Faciliteren
THEMA Vervolg Proces Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030 Tubbergen 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Duidelijkheid verschaffen over de huidige taken van Tubbergen Bruist in relatie tot andere belangengroepen.

Inventariseren van de wensen en mogelijkheden bij verschillende partijen (zorg, cultuur, sport, dorpsraad) voor verbreding richting MijnDorp mijnDorp m.b.t. sociaal-economische onderwerpen in combinatie met wellicht deelwerkgroepen.

Versterking van de communicatie over Tubbergen Bruist en de eventuele verbreding.

Tubbergen Bruist i.s.m. verenigingen.

Evaluatie met kernteam Tubbergen Bruist over huidige en toekomstige rol.

Startoverleg met betrokken partijen over hun rol in Tubbergen Bruist/MijnDorp 2030.

Faciliteren, gemeente maakt deel uit van Tubbergen Bruist.

THEMA Duurzaamheid

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste / volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Verbinding met Essenkracht versterken.

Vanuit de samenwerking gemeenten Noord Oost Twente op gebied van grootschalige energietransitie, de kansen voor Tubbergen verkennen (daken vol met zon, kleine zonnevelden en windmolens, waterstofpilot).

Werkgroep duurzaamheid Tubbergen.

Contact met Essenkracht aanhalen.

Faciliterende rol

Informerende rol op het gebied van bewustwording en verkenning van de kansen

Financiële kaders

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

THEMA Sport een verbindende factor    
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
Uitwerking van het masterplan de Eeshof. Overleg met betrokken partijen, grondeigenaren, aanvraag subsidie. Inzet uren (60 uur), voor uitvoering is naar verwachting €100.000 cofinanciering nodig.

Opmerking:

Het thema “Duurzaamheid” was één van de gesprekstafels op de kernavond. De uitkomsten van deze gesprekstafel waren niet specifiek voor de kern Tubbergen en zijn derhalve meegenomen in de kernoverstijgende agenda: duurzaamheid.

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling: 

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. -4 -100 -104
Totaal -4 -100 -104

Voor het thema "Wonen" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte". 

 

Voor het thema "Een sterk centrum" zijn aanvullende middelen beschikbaar gesteld. De behoefte aan aanvullende middelen voor het scheppen van aantrekkelijke randvoorwaarden (spelregels en bouwstenen) voor het aantrekken van nieuwe (centrum)ondernemers door het toestaan van experimenteerruimte en een aantal pilotprojecten, evenals de inzet van de gebiedsregisseur, is in meerdere kernen naar voren gekomen. Daarom zijn deze middelen meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Werk aan de winkel", onder het thema "Ondernemersklimaat". 

 

Voor de thema's "Gezondheid" en "Verbinden in Tubbergen" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Tubbergen. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg". 

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Tubbergen worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Vasse

Vasse

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

THEMA Wonen en Infrastructuur 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste /volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Afgelopen 3 jaar is veel met elkaar geparticipeerd (woonwerkgroep – gemeente). Vasse is van mening van de woonwerkgroep al het ‘huiswerk’ heeft gedaan. Het gevoel heerst dat er nu overeenstemming moet worden gevonden voor een nieuwe woningbouwlocatie.

2. Gemeente heeft hierin een belangrijke rol te vervullen (besluit). Als de locatie aangewezen kan worden, dan kan het dorp een perspectief worden geboden. De woonwerkgroep kan dan direct een sluitend overzicht (beeld) aanleveren van de lokale behoefte, ten einde een programmering vast te kunnen stellen. Het dorp heeft geen behoefte meer aan verdere participatie, zonder dat een gezamenlijk perspectief bestaat over op welke woningbouwlocatie(s) zal worden ingezet.

3. Op de woningbouwlocatie Steenbrei III wordt één vrijstaande kavel opgesplitst in twee kleinere kavels. Doelstelling is om een tweekapper te kunnen realiseren, dat meer aansluit bij de concrete vraag. 

Gemeente 

1 en 2. De gemeente neemt het initiatief om samen met de themagroep Wonen en Infrastructuur de juiste doelgroep te bepalen waarvoor op een nader te bepalen, passende locatie, woningbouw te realiseren.

3. De ruimtelijke procedure voor Steenbrei III moet doorlopen worden.

Van de gemeente wordt een initiërende rol verwacht.

Gemeente zal een besluit moeten nemen over een toekomstige woning-bouwlocatie.

De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden en behoefte naar het  woonconcept van een meergeneratiehofje: Noaberhof (naar voorbeeld landelijk concept Knarrenhof). Initiatiefnemers m.b.t. behoefte voor een Noaberhof.

Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw  gerealiseerd zou moeten worden. 

Het is een burgerinitiatief, waarin de gemeente een faciliterende rol kan vervullen om betrokken partijen voor dit concept bij elkaar te brengen.

 -
THEMA Zorg, Welzijn en Educatie 
Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet?

Wat is de eerste volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?
De themagroep ZW&E heeft een overzicht opgesteld met daarin diverse ideeën om in Vasse te kunnen blijven wonen, zoals: 24-uur zorg, Noaberhof, IKC/Jeugd (behoud kwaliteit en ruimte voor vernieuwing en doorstroom in het onderwijs), ontwikkelen van digitaal dorpsplein, doorontwikkeling dorpshuiskamer, vraag en aanbod bij elkaar brengen d.m.v. de ‘melkbus’, Vasse vitaal.  De uitdaging is nu om die ideeën concreet naar uitvoering te  brengen, dan wel lopende initiatieven verder door te ontwikkelen.  In het verdere vervolg van dit proces wordt ondersteuning gevraagd. Themagroep ZW&E

Via de themagroep ZW&E worden betrokken inwoners en/of organisaties gevraagd om ideeën binnen aparte werkgroepen naar uitvoeringsfase te brengen.

Aangegeven wordt dat vrijwilligers niet altijd alle initiatieven zelf kunnen oppakken, maar soms ook deskundige professionele ondersteuning nodig hebben om het initiatief verder tot uitvoering te brengen.

Daar waar gewenst/nodig kan de gemeente bij initiatieven een faciliterende rol spelen m.b.t. het bieden van professionele ondersteuning (eventueel via ‘Wij in de Buurt’) .

Eventueel zou ook HOI2 een rol kunnen spelen in de doorontwikkeling van initiatieven.

Er is reguliere ambtelijke ondersteuning voor ontwikkeling IKC.

THEMA Toerisme en Landbouw 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Toerisme
1. Vasse vermarkten als koploper Toerisme binnen de gemeente Tubbergen.

2. Informatievoorziening Toerisme realiseren in dorp Vasse.

3. Realiseren hogere bestedingen van de verblijfs- en dagrecreant door het vergroten van het aanbod voor dagrecreatie. O.a. activiteiten en concrete projecten ontwikkelen om fietsers langer ‘vast te houden’ en nieuwe doelgroepen (o.a. gezinnen met kinderen) aan te boren. 

4. Meer spreiding over het seizoen realiseren (overnachtingen).

5. Faciliteren invulling camping Tutenberg met meerwaarde voor leefbaar Vasse o.a. zwembad (wie neemt hierin de verantwoordelijkheid ?).

6.  Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt.

Gemeente
Faciliteren, eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

Dorpsraad
Aanjagen en bewaken van de ontwikkelingen/projecten, toezien op de belangen van burgers om dorp leefbaar te houden.

De werkgroep Toerisme & Landbouw
Samen met de ondernemers uitvoering geven aan de verschillende activiteiten. 

Toerisme

1. Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie inspanningen onder ‘wat willen we bereiken’)

2. Uitwerking toeristisch (marketing) plan Vasse door werkgroep landbouw & toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. 

6. Initiatiefnemers zorgen dat met breed draagvlak vanuit de bevolking (o.a. dorpsraad) in samenwerking met KOR van de gemeente en HOI2 (als huidige contractpartner m.b.t. onderhoud van het plein) een plan worden opgesteld met daarin doel, financiering en noodzaak van de herinrichting.

Faciliteren, eventueel ook financieel bijdragen om zo laatste zetje te geven om ontwikkelingen mogelijk te maken.

6.Gemeente heeft een faciliterende rol in de planvorming (vanuit de KOR).

Landbouw

Energie/klimaat, perspectiefvolle maatregelen om Vasse Klimaat-proof te maken gericht op de veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking (verduurzaming van de veehouderij).

Landbouw

LTO i.s.m. agrarische ondernemers.

Perspectiefvolle (agrarische) maatregelen tbv Vasse Klimaat-proof (+ bewustwording).

M.b.t. landbouw flankerend faciliteren vanuit N2000.
THEMA Duurzaamheid 

Wat gaan we er voor doen?

Wie is aan zet?

Wat is de eerste volgende stap?

Wat is de rol van de gemeente daarin?

Geen gebruik meer van fossiele brandstoffen, maar duurzame vormen van energieopwekking.

Enige jaren geleden is in Vasse energiecoöperatie Energiek Vasse opgericht. Samen met de inwoners van Vasse, Mander en Hezingen wil Energiek Vasse investeren in duurzame projecten.

Energiek Vasse wil de energieneutraliteit bereiken door middel van energiebesparing en bewustwording van de lokale bevolking en bedrijven enerzijds en het duurzaam lokaal opwekken van energie anderzijds.

Het geld wat verdiend wordt met het opwekken van duurzame energie kan ook weer worden geïnvesteerd in de gemeenschap, zo doen ze het met elkaar en voor elkaar! Zij proberen dat te bereiken door het opzetten en uitvoeren van diverse projecten.

Coöperatie Energiek Vasse, Gemeente en inwoners.

De coöperatie Energiek Vasse heeft zich na het realiseren van zonnepanelen op het Eschhoes en installatie van slimme meters zich de laatste jaren minder actief gemanifesteerd. Het voornemen is om nu een doorstart te maken met de coöperatie.

Speerpunten worden:
1. Lobby voor gasloos;

2. Asbest eraf zonne-panelen erop;

3. Zon op dak en postcoderoos;

4. Plaatsen windmolens bespreekbaar maken;

5. Zorgen dat alle voorzieningen op orde zijn en blijven;

6. Plaatsen zonnepanelen op de teerkuil onder-zoeken;

7. Gratis wegbrengen van groenafval en PMD;

8. Vragen om extra begeleiding, bijvoorbeeld vanuit de gemeente en Essenkracht;

9. Oprekken van de regelgeving;

10. Bewustwordings-proces/educatie op gang brengen en dan te beginnen met de jeugd;

11. Informatie uit-wisseling met Essenkracht;

12. Gebruik Biogas promoten
Inwoners en gemeente dienen samen een vuist te maken in de gehele energietransitie.
Samen een pilot organiseren voor een klimaat neutraal Vasse met landbouw, bedrijfsleven, recreatie en toerisme en de inwoner.

De wil is er in Vasse maar de nodige kennis ontbreekt. Zij willen graag geholpen worden door de gemeente met kennis, voorlichting en agendasetting over regelgeving. Kortom Vasse wil beter gefaciliteerd en gestimuleerd worden waarbij de gemeente lef moet tonen om buiten de gebaande paden te denken.

Regels zijn slechts een hulpmiddel maar mogen niet de remmende factor worden.

Financiële kaders

THEMA Wonen en Infrastructuur    
Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
De initiatiefnemers onderzoeken de mogelijkheden en behoefte naar het  woonconcept van een meergeneratiehofje: Noaberhof (naar voorbeeld landelijk concept Knarrenhof). Verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof, dat als inbreiding van woningbouw  gerealiseerd zou moeten worden. 
Het is een burgerinitiatief, waarin de gemeente een faciliterende rol kan vervullen om betrokken partijen voor dit concept bij elkaar te brengen.
100 extra uren 
THEMA Toerisme en Landbouw    

Toerisme
1. Vasse vermarkten als koploper Toerisme binnen de gemeente Tubbergen.

2. Informatievoorziening Toerisme realiseren in dorp Vasse.

3. Realiseren hogere bestedingen van de verblijfs- en dagrecreant door het vergroten van het aanbod voor dagrecreatie. O.a. activiteiten en concrete projecten ontwikkelen om fietsers langer ‘vast te houden’ en nieuwe doelgroepen (o.a. gezinnen met kinderen) aan te boren. 

4. Meer spreiding over het seizoen realiseren (overnachtingen).

5. Faciliteren invulling camping Tutenberg met meerwaarde voor leefbaar Vasse o.a. zwembad (wie neemt hierin de verantwoordelijkheid ?).

6.  Herinrichting dorpsplein tegenover supermarkt.

Toerisme

1. Vasse op kaart zetten (lef tonen, zie inspanningen onder ‘wat willen we bereiken’)

2.Uitwerking toeristisch (marketing) plan Vasse door werkgroep landbouw & toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. 

6. Initiatiefnemers zorgen dat met breed draagvlak vanuit de bevolking (o.a. dorpsraad) in samenwerking met KOR van de gemeente en HOI² (als huidige contractpartner m.b.t. onderhoud van het plein) een plan worden opgesteld met daarin doel, financiering en noodzaak van de herinrichting

Toerisme Valt binnen werkzaamheden toeristisch consulentschap. Cofinanciering gemeente van €100.000  in toeristisch (marketing) plan Vasse.

Openbare Ruimte

Vanuit de KOR zijn uren beschikbaar voor ondersteuning.

Op basis van het plan moeten de kosten in beeld gebracht worden en de mogelijke financiering. Hierover moet een apart besluit worden genomen.

Landbouw

Energie/klimaat, perspectiefvolle maatregelen om Vasse Klimaat-proof te maken gericht op de veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking (verduurzaming van de veehouderij).

Perspectiefvolle (agrarische) maatregelen tbv Vasse Klimaat-proof (+ bewustwording).

Landbouw

€ 10.000 (incidenteel) cofinanciering GONOT uit MD2030 of duurzaamheidsfonds voor projecten Vasse klimaatproof.

Overige projecten

In afstemming met HOI² (Huis voor Ondernemerschap, Innovatie en Inspiratie) kunnen wellicht ook activiteiten/projecten uit de thema’s van MijnVasse2030 doorontwikkeld worden naar een verdienmodel. De doelstelling van HOI² is om d.m.v. Right to Challenge een positieve bijdrage te leveren aan de toekomstige leefbaarheid van Vasse e.o.

 

Wat is 'Right to Challenge'? (recht om uit te dagen)

Bewoners hebben het recht om de gemeente uit te dagen om taken van hun over te nemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Een evenwichtige balans tussen vrijwillige inzet en deskundige professionele ondersteuning bij 'right to challenge' is hierbij van belang.  

 

Bovenstaande resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden. -7 0 -7
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. -100 0 -100
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. -10 0 -10
Eindtotaal -117 0 -117

Voor het thema "Wonen en Infrastructuur" zijn aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Omdat dit een terugkerende behoefte is in alle kernen, zijn deze aanvullende uren opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Wonen en ruimte".

 

Voor het thema "Zorg, welzijn en educatie" zijn eveneens aanvullende uren beschikbaar gesteld voor de kern Vasse. Ook dit is een terugkerende behoefte in alle kernen en deze uren zijn daarom opgenomen in de kernoverstijgende agenda "Samen redzaam, gezond meedoen", onder het thema "Zelfredzaamheid en zorg".

 

Daarnaast wordt er een revolverend Duurzaamheidsfonds Tubbergen ingesteld met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Dit fonds wordt gemeentebreed ingesteld en is daarom meegenomen in de kernoverstijgende agenda "Duurzaam leven", onder het thema "Duurzaamheid". 

 

De overige ambities voor 2019 voor de kern Vasse worden uitgevoerd binnen de bestaande budgetten en reguliere uren. 

Kernagenda's - financieel

Financiële kaders kernagenda's

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Uitvoering van het plan van aanpak Vitaal Geesteren. -37 0 -37
Samenvoegen maatschappelijk vastgoed Langeveen: uitvoering geven aan het haalbaarheidsonderzoek op locatie(s) inclusief het in kaart brengen en meenemen van de aangegeven knelpunten. -44 0 -44
Verbetering van de verkeersveilige situatie / de verharding van de Veldboersweg (richting Knooperf).   -106 -106
Fietspad Manderveen: informeren van aanwonenden en grondeigenaren over het genomen besluit,  het ontwerp uitwerken en starten met de processen voor de grondverwerving, het wijzigen van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. -105 -750 -855
Noaberhof Vasse: verdere uitwerking door de initiatiefnemers van een Noaberhof in Vasse, dat als inbreiding van woningbouw gerealiseerd zou moeten worden. -7 0 -7
Toeristisch Vasse: Vasse op de kaart zetten en uitwerken van het toeristisch (marketing)plan Vasse door werkgroep Landbouw & Toerisme en Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen. -100 0 -100
Landbouw Vasse: perspectiefvolle maatregelen om Vasse klimaatproof te maken gericht op veehouderij, bodem, energiebesparing en duurzame energieopwekking. -10 0 -10
Dorpsentree Fleringen: een visie voor de dorpsentree waarin de belangen/wensen van alle inwoners van Fleringen zo goed mogelijk zijn meegenomen. Voor het project is €100.000 beschikbaar vanuit de gemeente. 0 -100 -100
Basisschool Geesteren: de gezamenlijke ambitie van de gemeente en Geesteren is om zo spoedig mogelijk een nieuw gebouw te bouwen waar basisonderwijs kan plaatsvinden. De volgende stappen zijn afhankelijk van de resultaten van het locatieonderzoek in 2018. Daarna zal een besluit moeten worden genomen over welke locatie het wordt, waarna de uitwerking van die locatie kan starten. -25 0 -25
Herinrichting Almeloseweg: de werkgroep Herinrichting houdt zich in Harbrinkhoek/Mariaparochie bezig met het veiliger en leefbaar maken van de Almeloseweg en het verbinden van de dorpen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau om tot een gezamenlijk plan te komen met aandacht voor het draagvlak. -41 0 -41
Huiskamer Manderveen: de eerste stap is het voeren van gesprekken en onderhandelingen met de huidige eigenaar van het plangebied. -28 0 -28
Uitwerking van het masterplan de Eeshof: overleg met betrokken partijen, grondeigenaren en aanvraag subsidie. -4 -100 -104
Fleringen van school naar Kulturhus: de eerste stap is het komen tot de uitwerking van de scenario's. -5 0 -5
Eindtotaal Kernagenda's -406 -1.056 -1.462