Inleiding

Inleiding

Totstandkoming programmabegroting 2019

Voor u ligt de programmabegroting 2019 van de gemeente Tubbergen die door het college van Tubbergen aan u als raad aangeboden wordt. Deze programmabegroting heeft als basis het overdrachtsdocument Tubbergen 2018-2019, het Tubbergs Akkoord , het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen en de financiële tussenrapportage.

 

In het overdrachtsdocument Tubbergen 2018-2019 is een overzicht gegeven van (en inzicht in) de feitelijke situatie op basis van bestaand (en dus vastgesteld) beleid en de meest recente informatie. Dit zowel inhoudelijk als financieel. Om een goed beeld te geven van wat wij de komende jaren willen doen, hebben we ook de doorlopende onderwerpen een plek gegeven in het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen, ook wel MAT.

 

De financiële tussenrapportage bepaalt feitelijk op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren, zoals wij die in het Tubbergs Akkoord hebben aangegeven. Vervolgens is met de samenleving het Maatschappelijk Akkoord Tubbergen vormgegeven. Daarvoor zijn inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en gemeente met elkaar in gesprek gegaan om de ambities en vraagstukken voor de komende vier jaren in beeld te krijgen. Hiervoor is de lijn van MijnDorp2030 gevolgd.

MAT procesoverzicht

 

In deze programmabegroting 2019 worden de ambities voor 2019 uitgewerkt en wordt concreet aangegeven wat we in het jaar 2019 gaan doen en wat het gaat kosten. In de programmabegroting 2019 vindt dus de feitelijke besluitvorming plaats. Zowel over de reguliere inzet van middelen en de gemeentelijke inspanningen op het gebied van het MAT.