Financiele begroting

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma

Staat van incidentele baten en lasten

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

Structureel begrotingssaldo Tubbergen

 

Het eerste en tweede jaar is het begrotingssaldo negatief, maar het negatieve begrotingssaldo  zal worden gedekt uit de reserve incidenteel algemeen beschikbare middelen.

 

Vanaf 2021 geldt dat een meerjarig structureel positief sluitend begrotingssaldo kan worden gepresenteerd.

Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

De begroting wordt gekenmerkt door verwachte kosten en opbrengsten in de komende jaren. De tegenhanger hiervan is de balans waarin de bezittingen en schulden aan het einde van het jaar worden gepresenteerd. Hoewel de balans centraal staat in de jaarrekening, is deze met de vernieuwing van de verslaggevingsregels nu ook voor de begroting verplicht. Oftewel, wat is de verwachte ontwikkeling van de bezittingen en schulden van de gemeente Tubbergen?

 

De balans hoeft in de begroting niet hetzelfde detailniveau te kennen als in de jaarrekening. Daarbij is alleen het eerstvolgende jaar voorgeschreven. Om een goed beeld te krijgen kiezen wij ervoor om wél een meerjarig beeld te geven. Daarbij ligt de nadruk op balansposten die een grote omvang hebben en/of meerjarig fluctueren. De belangrijkste bronnen zijn de geplande investeringen in materiële vaste activa ( gebouwen, infrastructuur en riolering) en ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Dit geeft het volgende beeld.

Overzicht taakvelden