Duurzaam leven

Inleiding Duurzaam leven

Inleiding

Wij zetten ons in om alle kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven en willen de gevolgen van klimaatverandering beperken.

 

Binnen deze ambitie zien wij de volgende twee thema's:

 • Duurzaamheid
 • Wonen en Ruimte

Duurzaamheid

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen dat de aarde in 2050 niet meer dan 2 graden is opgewarmd. Nederland heeft (door actief verder te werken aan het energieakkoord) hierop een eigen klimaatakkoord opgesteld met één groot doel: “om klimaatverandering tegen te gaan willen we in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden.”

 

Tubbergen  haakt aan bij de landelijk doelstelling voor de opwekking van 100% neutrale duurzame energie. Het tussendoel is om in 2023, 20% duurzame opwekking van energie te realiseren en 6% energiebesparing t.o.v. 2016 (bron Klimaatmonitor). In 2030 zitten we op 30% duurzame opwekking en 12% energiebesparing .

 

We willen initiatieven vanuit de samenleving, die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de gemeente, verder aanjagen. In samenwerking met “Essenkracht” gaan we de duurzame agenda van de kernen versnellen. Beleid ontwikkelen inzake het energieneutraal en aardgasloos bouwen. Tubbergen haakt aan bij de geformuleerde landelijke doelstellingen uit  het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt een aanzet gegeven om te voldoen aan de landelijke doelstellingen voor het klimaatadaptief inrichten van onze omgeving. Met het regionale samenwerkingsnetwerk dat “Onder Twente” vormt, samenwerken aan het duurzaam gebruik van de bodem en ondergrond.

Wat willen we bereiken?

 • Door meer vormen van duurzame energieopwekking toe te passen gaan we het gebruik van fossiele brandstoffen beëindigen. Duurzame opwekking staat synoniem voor gebruik maken van wind, zon, bodemwarmte, biogas en technieken die nog in ontwikkeling zijn.
 • We streven naar een afvalloos Tubbergen in 2030
 • Asbest van de daken voor 2024.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

 • We hebben eind 2018 Essenkracht gefaciliteerd in de oprichting om de Tubbergse kernen bij het realiseren van de duurzame projecten.
 • Onderzoek naar de verbetermaatregelen voor de Tubbergse gebouwen (eigen bedrijfsvoering) is afgerond. Het traject voor de verbeteringen wordt ingezet.
 • Op alle gemeentelijke energie (kleinverbruik) aansluitingen zijn slimme meters geplaatst. Hiermee wordt de mogelijkheid tot monitoring opgesteld.
 • Dorpskernen (met meer dan 1000 inwoners) zijn en worden voorzien van elektrische openbare laadpalen.
 • Er zijn informatie en voorlichtingsavonden gehouden op duurzame thema’s aan inwoners ondernemers en agrariërs en raadsleden.
 • In samenwerking met de ROVA werken continue aan het verduurzamen van de afvalinzameling en het scheiden van de afvalstromen.
 • Op asbest zijn verscheidene informatieavonden (incl. publicaties in op en rond de Essen) georganiseerd op het nut  en het bewustzijn van het verwijderen van asbest.
 • De mogelijkheid voor burgers om tot 35m² asbest gratis te brengen naar de gemeente werf te bergen is verlengd tot 2024.
 • Vorming van de “Asbestschakel”. Dit is een keten van bedrijven die de dakeigenaar volledig ontzorgt in het proces van verwijdering tot vernieuwing.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Het brede draagvlak/ bewustzijn voor duurzame energieopwekking moet omhoog. Lokale coöperaties kunnen hierbij een instrument zijn. Gemeente / Werkgroepen kernen Overleg met Kernen en Essenkracht Initiator en participeren
We ondersteunen de samenwerking en partnership met Essenkracht. Daar waar mogelijk haken aan bij het uitgangspunt: lusten en lasten lokaal. Gemeente / Essenkracht Gemeente en Essenkracht Participeren en samenwerken
We gaan zelf het goede voorbeeld geven door de gemeentelijke gebouwen op te werken naar energielabel A en te voorzien van duurzame energie. Gemeente Duurzame inkoop van energie en gebouwen verder verduurzamen voor 2023 Eigenaar
We stellen een revolverend ‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’  in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie. Gemeente Collegebesluit over een revolverend  Duurzaamheidsfonds inclusief fondsmanager. In dit besluit worden kaders en criteria opgenomen Eigenaar
Via externe partijen onze inwoners ondersteunen met advies, duurzaamheidsvragen etc. (Duurzaam Thuis Twente, Energieloket, Stichting Energieke Regio). De verenigingen vormen hierbij een aandachtspunt. Gemeente In de loop van 2019 bepalen of er een vervolg moet komen.  Eigenaar

1. Op basis van monitoring en evaluaties gaan we indien nodig het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) bijstellen.

2. De communicatie en educatie worden geïntensiveerd zodat de gedragsverandering wordt doorgezet. Zonder inzet van de inwoners lukt het niet.

3. Zodra de regelgeving dit mogelijk maakt,  gaan we het goede voorbeeld geven door binnen Noaberkracht afvalstromen maximaal te scheiden en waar mogelijk te hergebruiken.

4. Beleid en actieplan maken voor circulaire inkoop.

5. Daar waar mogelijkheden zijn tot scheiding van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan.

6. Daar waar mogelijkheden zijn tot gratis inzameling van afval voor maatschappelijke organisaties wordt hierover in gesprek gegaan.

Gemeente (voor alle onderdelen)

1.  Reguliere evaluatierapportages opstellen.

2.  Draaiboek voor twee jaar opstellen.

3. Afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen gaan we het beleid aanpassen.

4.  Januari 2019 is verkenning gereed

Gemeente beleidseigenaar

1. Voorlichting en informatie over verwijderen asbest.

2. Stimuleren dat de vervanging daar waar mogelijk gekoppeld wordt aan plaatsen zonnepanelen.

3. Onderzoek collectief saneren particulieren in NOT verband.

4. Vervolg ketenproject (Asbestschakel).

5. Gratis wegbrengen asbest particulieren.

6. Verkenning samenwerking met Provincie Overijssel om daken voor 2024 asbestvrij te krijgen.

1. Gemeente

2. Gemeente

3. Gemeente

4. Gemeente

5. Gemeente

6. Provincie 

1. Draaiboek voor twee jaar opstellen.

2. Koppeling met Duurzaamheidsfonds Tubbergen.

3. Onderzoeksrapport met kansen en knelpunten.

4. Evaluatierapport met conclusies en aanbevelingen.

5.    N.v.t. Is namelijk operationeel.

6. Onderzoeksrapport met kansen en knelpunten.

Samenwerken en participeren

Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor de uitdaging duurzaamheid is een budget beschikbaar van €1,5 miljoen waarvan €225.000 aan procesgeld.
 • Voor de projecten asbestverwijdering en Mineral valley Twente zijn respectievelijk €5.000 en €20.000 beschikbaar.
 • De kosten van Duurzaam (t)huis Twente zijn tot eind 2017 gedekt vanuit subsidies van de VNG en de Provincie. Om de activiteiten voort te kunnen zetten is, voor de periode 2019 en 2020 een bedrag van  €0,50 per inwoner nodig. Dit is €11.000 per jaar.
 • Voor de Twentse energiestrategie is met ingang van het jaar 2018 een structureel budget beschikbaar van  €6.880 per jaar.

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
We stellen een revolverend ‘Duurzaamheidsfonds Tubbergen’  in met een brede scope waaronder asbestverwijdering/zonne-energie Collegebesluit over een revolverend  Duurzaamheidsfonds inclusief fondsmanager. In dit besluit worden kaders en criteria opgenomen €1 miljoen revolverend Duurzaamheidsfonds, €25.000 fondsmanager.

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Procesgeld thema "Duurzaamheid" (voor vier jaar) -32 0 -32
Eindtotaal -32 0 -32

De structurele kosten van het revolverend fonds zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma Milieu. 

Wonen en ruimte

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdaging is om plannen te ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. Hierbij houden wij aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering: elke woning die nog wordt toegevoegd aan de woningmarkt, moet “raak” zijn, zodat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte.

 

Hierbij dient een omslag in denken tot stand te komen, waarbij de woningvoorraad afgestemd wordt op de demografische ontwikkelingen. Er is met name aandacht voor de doelgroep ouderen en de doelgroep waarvoor te weinig aanbod is: de starters. Het uitgangspunt is dat inbreiding voor uitbreiding gaat en in toenemende mate de oplossing gevonden moet worden in de bestaande voorraad.

Wat willen we bereiken?

 • We willen bereiken dat de woningmarkt in Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen dat elke toevoeging aan de markt ‘raak’ is.
 • We willen plannen ontwikkelen die niet alleen op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, maar ook op de middellange termijn verstandig zijn.
 • We houden aandacht voor differentiatie per kern
 • We willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

We zijn reeds in overleg getreden met elke kern en hebben gesproken over de hun visie over de behoefte in relatie tot het aanwezig aanbod. We beschikken inmiddels over een onafhankelijk onderzoek “Naar betere kwalitatieve afwegingen voor de Tubbergse woningmarkt”, waarin we objectieve informatie over de demografie van het dorp koppelen aan subjectieve informatie uit het dorp over welke soort plannen moeten worden toegevoegd de komende jaren.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?

1. Onderzoek naar de concrete woningbehoefte, ook door middel van keukentafelgesprekken.

2. Onderzoek naar de motieven van vertrekkers.

3. Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.

4. Onderzoek naar mogelijkheden voor  flexibel en tijdelijk wonen in de kernen.

5. Onderzoek naar kleinere kavels, sociale woningbouw en kangoeroewoningen  in de kernen.

6. Bouwen voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties.

7. Waar mogelijk promotie voor huren.

8. Vernieuwing in bestaande bouw.

9. Bij inbreiding zo mogelijk kansen tot verschuiving van maatschappelijk vastgoed naar woningen benutten.

10. Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door  voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen zijn.

11. Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn.

Gemeente met Mijn Dorp 2030  en woningstichting.

Inventariseren te verplaatsen voorzieningen.

In gesprek met deMijn Dorpen’ om per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte van de desbetreffende kern. 

Aanjagende rol.

Primaire inzet op kwalitatieve toedeling. 

Mogelijkheid tot inzet middelen uit stimuleringsfonds daar waar nodig
maatwerk per kern.

Zo nodig actieve grondpolitiek (innemen strategische grond-positie).

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)

1. Onderzoek naar de concrete woningbehoefte.

2. Onderzoek naar de motieven van vertrekkers. 

3. Onderzoek mogelijke locaties voor woningbouw. Per kern is een aantal mogelijke locaties genoemd.

6. Bouwen voor de concrete behoefte van jong en oud; zoals bijvoorbeeld betaalbare huurwoningen, kleinere woningen en in een gezonde mix op de juiste locaties

8. Vernieuwing in bestaande bouw.

10. Zorg dat voorzieningen bij elkaar worden gebracht door  voorzieningen te verplaatsen naar centra waar reeds voorzieningen zijn.

11. Er moet gebouwd blijven worden. Zo nodig door middel van nieuwbouwkavels door bestemmingsplannen in uitleggebieden vast te stellen, indien sprake is van een concrete behoefte op langere termijn

In gesprek met deMijn Dorpen’ om per kern te komen tot locaties met concrete bouwplannen die zijn afgestemd op de concrete behoefte van de desbetreffende kern. 

Ten behoeve van de aanjagende rol  zijn 750 manuren nodig in 2019. (Dit is incidenteel voor 2019. Per jaar moet bekeken worden wat de inspanning is).

Kosten voor enquêtes en onderzoek worden gedekt uit de middelen voor inbreiding (stimuleringsregeling).

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaan het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. -53 0 -53
Procesgeld thema Wonen  en ruimte (voor vier jaar) -40 0 -40
Eindtotaal -93 0 -93

De structurele kosten voor het continueren van de starterslening en het opstellen van een subsidieverordening en regeling blijverslening zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma  Openbare ruimte en mobiliteit. 

Duurzaam leven - financieel

Financiële kaders Ambitie Duurzaam leven

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
We willen dat de woningmarkt in de gemeente Tubbergen aansluit bij de concrete behoefte. We willen plannen ontwikkelen die zowel op de korte termijn voorzien in actuele, concrete behoefte, als ook op de middellange termijn verstandig zijn. We houden aandacht voor differentiatie per kern en willen samen met de kernen het gesprek (blijven) aangaan om invulling te geven aan de woonprogrammering. We gaan bouwlocaties aanwijzen n.a.v. de woningbehoefte. -53 0 -53
Procesgeld thema Duurzaamheid (voor vier jaar) -32 0 -32
Procesgeld thema Wonen en ruimte (voor vier jaar) -40 0 -40
Eindtotaal -125 0 -125

 

De structurele kosten van het revolverend fonds zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma Milieu.  De structurele kosten voor het continueren van de starterslening en het opstellen van een subsidieverordening en regeling blijverslening zijn opgenomen in de basisbegroting onder het programma  Openbare ruimte en mobiliteit.