Bereikbaar en aantrekkelijk

Inleiding Bereikbaar en aantrekkelijk

Mobiliteit

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De uitdagingen liggen vooral in de verkeersveiligheid en dan met name voor de oudere fietsers. De meeste dodelijke en ernstig gewonde verkeersslachtoffers zijn oudere fietsers. De groep neemt ook in aantal toe (ouderen blijven langer mobiel), maar ook door de toename van het gebruik van e-bikes stijgt het aantal verkeersslachtoffers in deze groep. Ook bij provincie Overijssel is de stimulering van het fietsgebruik een speerpunt en is geld beschikbaar om maatregelen uit te voeren. Goede communicatie gericht op gedragsbeïnvloeding is onderdeel van de verkeerveiligheidsaanpak.

 

De uitdagingen op het terrein van de infrastructurele bereikbaarheid liggen vooral bij de provincie Overijssel en de grote Twentse gemeenten. Gemeente Tubbergen neemt deel aan de bekende overlegstructuur en werkt van daaruit aan een betere bereikbaarheid via de weg en met het openbaar vervoer. Vanuit het sociaal domein wordt geïnvesteerd in toegankelijkheid en bruikbaarheid van het Openbaar Vervoer met projecten als MaaS (het ontsluiten van het totale vervoersaanbod en het integreren van OV met doelgroepenvervoer) en de reiskoffer waarmee inwoners ondersteund worden in het zelfstandig reizen met het OV.

Wat willen we bereiken?

 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid voor fietsers.
 • Verbeteren veiligheid en bereikbaarheid ‘auto’.
 • Verbeteren mogelijkheden om te reizen met het openbaar vervoer.
 • Instandhouding van adequate parkeervoorzieningen.
 • Uitbreiden communicatie over verkeersgedrag.

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes). Gemeente  Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen. Initiatief nemen samen met de seniorenraad en (waar relevant) het gehandicaptenplatform.
Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt. Gemeente Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen. Initiatief nemen
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Gemeente en Provincie Onderzoek doen naar een nieuwe  de openbaar vervoer verbinding Tubbergen-Hardenberg en in de regio blijvend aandacht vragen voor de kwaliteit van bestaande verbindingen in het openbaar vervoer. Initiatief nemen   en/of overleg-partner voor provincie
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen. Gemeente en derden Meer gebruik maken van HAH-blad en andere media. Initiatief nemen
Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Provincie Overijssel en/of Gemeente Borne Deelnemen aan een projectgroep en de belangen van de gemeente Tubbergen hierin vertegenwoordigen. Overlegpartner in projectgroep

Financiële kaders uit begroting 2018/overdrachtsdocument 2018-2019

Vanuit de begroting 2018 / overdrachtsdocument zijn de volgende middelen beschikbaar:

 • Voor het verbeteren van e (fiets)verkeersveiligheid Manderveenseweg is in afwachting met de gesprekken met betrokkenen een bedrag gereserveerd van €1 miljoen.
 • Voor het aanleggen van een fietspad Veeneggeweg / Voshaarsweg is een bedrag van €50.000 beschikbaar

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig? (uren/middelen)
Het stimuleren van het fietsgebruik, met als basis een goed en veilige fietsnetwerk, met speciale aandacht voor ouderen en scholieren (met name schoolroutes). Het opzetten van acties om het fietsgebruik te stimuleren en het bieden van goede fietsvoorzieningen, onder meer door het uitvoeren van proeven met bredere fietsvoorzieningen. 50 extra uren 
Het veiliger maken van en verbeteren van fietsvoorzieningen, zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid voor gebruikers toeneemt. Het verbeteren van de oversteekbaarheid van drukke wegen en onveilige verkeerssituaties wegnemen. 50 extra uren
De bestaande openbaar vervoer voorziening verbeteren of uitbreiden met nieuwe verbindingen of mogelijkheden. Onderzoek doen naar een nieuwe  de openbaar vervoer verbinding Tubbergen-Hardenberg en in de regio blijvend aandacht vragen voor de kwaliteit van bestaande verbindingen in het openbaar vervoer. 80 uren (m.b.t. nieuwe verbinding; voor het overige reguliere uren). ten laste van procesgeld mobiliteit.
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en verkeersmaatregelen. Meer gebruik maken van HAH-blad en andere media. 100 uur extra uren 
Deelnemen aan een projectgroep van provincie Overijssel en/of rijksoverheid en/of gemeenten over de verkeersproblematiek in Zenderen en Borne. Deelnemen aan een projectgroep en de belangen van de gemeente Tubbergen hierin vertegenwoordigen. Binnen reguliere uren

 

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld -incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen -3,5 0 -3,5
Het  veiliger maken van de fietsvoorzieningen zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid beter wordt. -3,5 0 -3,5
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanneer infrastructurele projecten worden uitgevoerd. -7 0 -7
Procesgeld thema Mobiliteit (voor vier jaar) -20 0 -20
Eindtotaal -34 0 -34

Landelijk gebied

Wat zijn uitdagingen (speerpunten voor de komende periode)?

De samenleving staat voor grote uitdagende opgaven op het gebied van klimaat, voedselzekerheid en voedselveiligheid, biodiversiteit en waterkwaliteit. Landbouwbodems van goede kwaliteit vormen niet alleen een belangrijke basis, maar ook een voorwaarde voor het realiseren van die opgaven. Duurzaam bodembeheer draagt wezenlijk bij aan het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur. Denk hierbij aan het versterken van kringlooplandbouw die van belang is voor de opgaven voor bodem, water, natuur en klimaat.

 

Onze ‘speelruimte’ is beperkt. We kunnen inzetten op bewustwording en ‘meeliften’ met bestaande programma’s zoals Mineral Valley Twente, Vruchtbare Kringloop Overijssel, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Natura2000, MijnDorp2030, Commissie Grondgebondenheid, Twentse Energie Strategie, Agenda voor Twente, Twente Marketing (toerisme).

 

De basis van ons beleid is om het buitengebied aantrekkelijk te houden. Voor de vrijkomende agrarische erven en de huidige regelingen (o.a. RvR, KGO) ligt de uitdaging om verrommeling en verpaupering van het landschap tegen te gaan maar ook om nieuwe economische dragers in het buitengebied te krijgen.

 

In het kader van de Omgevingsvisie zien wij de uitdaging om deze en andere gemeentelijke regelingen tegen het licht te houden en te bezien waar met minder of andere regels een beter passende invulling gegeven kan worden aan vrijkomende agrarische erven.

Wat doen we er al voor (stand van zaken)?

 • Mineral Valley Twente (MVT) is in 2016 gestart als initiatief van de gemeente Dinkelland, Hof van Twente, Tubbergen en Twenterand. In de afgelopen jaren is gewerkt aan de opbouw van het netwerk. In 2018  wordt tussen de partners een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin afspraken worden gemaakt over wijze van samenwerking, beoogde resultaten, programma, organisatie, commitment en financiering.
 • Onderzoek is gedaan naar een innovatiehub voor de food & agro sector. Deze zogenaamde agrohub staat voor een inspirerende en innovatieve werkomgeving waar kennisuitwisseling en goede begeleiding voor studenten centraal staat. Hub betekent letterlijk spil/as en een kruisbestuiving tussen mensen en kennis. Samen met LTO afdeling Noordoost-Twente wordt deze mogelijkheid verder opgepakt.
 • Het traject “Boeren voor Keuzes” dat als burgerinitiatief is gestart (met als resultaat een Agrarische Sociale Kaart, de Erfbetredersavond, Boerinnenavond en een aantal persoonlijke trajecten) heeft met de ErvenCoach een follow-up gekregen. Om ondernemers echt te kunnen helpen, is een integrale aanpak - met vooral een luisterend oor voor zowel sociale als fysieke vraagstukken - met boerengevoel essentieel. De pilot ErvenCoach heeft gelopen van 1 december 2017 tot 1 mei 2018.

 • Het project Vruchtbare Kringloop Overijssel (VKO) heeft met het proefveld in Vasse een prima locatie om agrariërs te voorzien van informatie. MVT werkt o.a. samen met het programma VKO. Extra data is aangelegd om nog meer te weten te komen over bemesting, gewassen etc. Dit in samenwerking met de universiteit Twente en Wageningen. Studenten van de Hogeschool Aeres in Dronten zijn betrokken bij de eerste uitkomsten proefveld.
 • Uitvoering wordt gegeven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer. Berm- en slootmaaisel wordt naar lokale grondeigenaren gebracht om op of onder te werken op landbouwpercelen, de zogenaamde Kleine Kringloop.
 • Het congres van Mineral Valley Twente is op 22 februari 2018 gehouden. Door de brede deelname is Mineral Valley Twente bekend geworden als een breed programma voor bodemgezondheid, mestverwaarding en circulaire landbouw.
 • Deelname aan de voorbereidingen opzetten van een grootschalige proeftuin regionale aanwending organische stof op minimaal 200 ha akkerland in Tubbergen.  

Wat gaan we daarvoor in 2019 doen en wie is daarvoor aan zet?

Wat gaan we er voor doen? Wie is aan zet? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is de rol van de gemeente daarin?
Ondersteuning van het ondernemerschap door:
• Inzet agrarisch consulent als sparringpartner  voor ondernemers
• Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol  gemeente
Gemeente i.s.m. met ondernemers/LTO (AJK) Onderzoek en inzichten verkrijgen voor kansen of knelpunten buitengebied (inzicht toekomst-bestendigheid). Eigenaar en trekker

1. Actief participeren in de netwerkorganisatie MVT.

2. Uitvoering geven aan de pilot “Twents bermgras verrijkt bodemleven” binnen het plan van aanpak Circulair Terreinbeheer.

1. Partners MVT

2. Gemeente/ (agrarische)  onder-nemers/loonwerkers

1. Ambtelijke en bestuurlijke inzet MVT bekrachtigen.

2. Overleg met LTO/loonwerkers

1. Initiator en participeren
2. Eigenaar
Inzet van de ‘ervencoach’ om de individuele erfeigenaar actief te benaderen Gemeente i.s.m. LTO Opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. Initiator en trekker
Prestatie afspraken maken met Platform ‘Natuurlijk Tubbergen’ Gemeente i.s.m. groene organisaties

1. Uitvoering project natuur educatie op locatie (NEOL).

2. Uitvoering geven versterking coulisselandschap / landschapsdeal (aandacht voor uitvoering door Tubbergse ondernemers).

3. Opstellen agenda voor  biodiversiteit.

1. Faciliteren

3. Initiator en faciliteren

Wat is er in 2019 extra voor nodig?

Wat gaan we er voor doen? Wat is de eerste / volgende stap? Wat is er voor nodig?
Ondersteuning van het ondernemerschap door:
• Inzet agrarisch consulent als sparringpartner  voor ondernemers
• Onderzoek mogelijkheden innovatie /rol  gemeente
Onderzoek en inzichten verkrijgen voor kansen/knelpunten buitengebied (inzicht toekomstbestendigheid. €15.000
Inzet van de ‘ervencoach’ om de individuele erfeigenaar actief te benaderen. Opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. €35.000
Prestatie afspraken maken met Platform ‘Natuurlijk Tubbergen’.

1. Uitvoering project natuur educatie op locatie (NEOL).

2. Uitvoering geven versterking coulisselandschap / landschapsdeal.

3. Opstellen agenda voor  biodiversiteit.

€20.000

Bovenstaand resulteert in de volgende financiële vertaling:

Wat gaat het extra kosten in 2019? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. -15 0 -15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. -35 0 -35
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. -20 0 -20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar) -100 0 -100
Eindtotaal -170 0 -170

Bereikbaar en aantrekkelijk - financieel

Financiële kaders Ambitie Bereikbaar en aantrekkelijk

Wat gaat het in 2019 extra kosten? (bedragen x €1.000) procesgeld - incidenteel projectgeld - incidenteel totaal incidenteel
Stimuleren van het fietsgebruik en het verbeteren van de fietsvoorzieningen. -3,5 0 -3,5
Het  veiliger maken van de fietsvoorzieningen zodat het gebruik toeneemt en de bereikbaarheid beter wordt. -3,5 0 -3,5
Innovatievere agro en foodsector: ondersteuning van het ondernemerschap door inzet agrarisch consulent als sparringpartner voor ondernemers en onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatie. -15 0 -15
Toekomstgerichte erven: inzet van de 'ervencoach' om de individuele erfeigenaar actief te benaderen/opdrachtomschrijving ervencoach i.s.m. de NOT-gemeenten. -35 0 -35
Biodiversiteit: uitvoering geven aan versterking coulisselandschap/landschapsdeal en opstellen agenda voor biodiversiteit. -20 0 -20
Het verbeteren en uitbreiden van de communicatie over verkeersgedrag en -maatregelen, meer gebruik maken van HAH-blad en andere media, het versterken van de koppeling tussen infrastructurele projecten en verkeersgedrag en extra inzet van HAH-blad en andere media wanneer infrastructurele projecten worden uitgevoerd. -7 0 -7
Procesgeld thema Mobiliteit  (voor vier jaar). -20 0 -20
Procesgeld thema Landelijk gebied (voor vier jaar). -100 0 -100
Eindtotaal -204 0 -204