Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die geen specifieke bestedingsdoel hebben. In dit deel zijn de onderdelen opgenomen die deel uitmaken van de algemene dekkingsmiddelen en worden ze kort toegelicht. Een aantal dekkingsmiddelen worden in andere delen van deze begroting toegelicht. Bij die onderdelen is een verwijzing naar dat betreffende deel opgenomen.

bedragen x €1.000 rekening 2017 begroting 2018 begroting 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022
Lokale heffingen
           
Afvalstoffenheffing 1.064 848 941 941 941 941
Toeristenbelasting 197 190 190 190 190 190
Reclamebelasting 49 49 53 53 53 53
O.Z.B. niet-woningen eigenaren 1.067 1.060 1.119 1.129 1.141 1.152
Forensenbelasting 53 52 52 52 52 52
O.Z.B. niet-woningen gebruikers 613 613 613 619 625 632
O.Z.B. woningen eigenaren 2289 2.234 2.270 2.292 2.316 2.341
Rioolheffing 1.862 1.886 1.972 1.971 1.971 1.971
Lokale heffingen - totaal 7.194 6.932 7.208 7.247 7289 7.331
Algemene uitkering uit het gemeentefonds 23.530 24.912 25.823 27.414 28.276 29.214
Dividend en andere inkomsten uit beleggingen 3.980 825 891 890 889 888
Financiering d.m.v. langlopende leningen > 1 jaar 125 171 19 19 19 19
Algemene dekkingsmiddelen - Totaal 35.452 32.840 33.942 35.570 36.472 37.452

 Lokale heffingen

Van de lokale heffingen maken de O.Z.B. reclamebelasting en toeristenbelasting deel uit van de algemene dekkingsmiddelen. Deze heffingen hebben namelijk geen specifiek bestedingsdoel. In de paragraaf lokale heffingen wordt dieper ingegaan op alle lokale heffingen.

 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Het gemeentefonds is het grootste algemene dekkingsmiddel, inclusief de uitkering voor het sociaal domein beslaat het gemeentefonds ongeveer 80% van de algemene dekkingsmiddel. In het hierop volgend deel wordt dieper op het gemeentefonds ingegaan.

 

Dividenden

In de begroting zijn dividendontvangsten opgenomen voor Cogas, Rova,  Twence en de Bank Nederlandse Gemeenten.

 

Financieringsfunctie

Met de financieringsfunctie wordt het financieel resultaat bedoeld dat wordt behaald met de financiering van onze activiteiten. In de paragraaf financiering wordt verder ingegaan op dit financieringsresultaat.

Onvoorzien

In de begroting hebben we in het programma Bestuur & Middelen meerjarig €20.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven. De post onvoorzien is bestemd voor het oplossen van a-structurele, budgettaire knelpunten.