Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0)

Tubbergen Bruist (Gebiedsontwikkeling 3.0)
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

In 2018 continueren we het proces ‘Tubbergen Bruist’ in samenwerking met een kernteam van lokaal betrokken inwoners en ondernemers. Doelstelling is te werken aan een sociaal-economisch krachtige kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een voorzieningenniveau dat aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente. Het kansenplan - dat medio juli 2017 door de raad is vastgesteld, en het daaruit voortvloeidende handelingskader vormt de basis voor de verdere uitwerking van het proces Tubbergen Bruist. Het kansenplan geeft richting aan de gewenste functies en thema's op verschillende locaties in het centrum en vormt een richtinggevend kader voor  gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers .

'De nieuwe rol voor het gemeentehuis’ en 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal' zijn belangrijke deelprojecten in 2018. In 2018 geven we in aansluiting op basis van de uitkomsten van de marktconsultatie concreet invulling aan het definitief concept voor het gemeentehuis en worden waar mogelijk nieuwe partijen in het gemeentehuis verwelkomd. Voor de locatie Verdegaalhal worden scenario's uitgewerkt inclusief stedenbouwkundige uitwerking op basis waarvan een voorkeurscenario gekozen wordt.

Naast deze projecten wordt verder uitvoering gegeven aan de overige ontwikkelingslocaties conform het handelingskader Tubbergen Bruist. Tevens wordt uitvoering gegeven aan een aantal concrete initiatieven te weten het groenplan en de verlichte hardlooproute. In overleg met ondernemers en het kernteam Tubbergen Bruist onderzoeken we de mogelijkheden en wenselijkheden voor het realiseren van free-wifi in het centrum van Tubbergen.

Zie ook:

https://www.youtube.com/watch?v=f68zEPxudAI

https://m.youtube.com/watch?v=c5tvN1YQ3PsToelichting

G
Kwaliteit

In de afgelopen maanden is uitwerking gegeven aan de projecten 'nieuwe rol gemeentehuis' en 'herontwikkeling locatie Verdegaalhal'. Het voorstel voor de nieuwe rol voor het gemeentehuis is op 22 mei 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De voorbereidingen voor de marktconsultatie zijn inmiddels gestart. De kansenkaart voor de locatie Verdegaalhal is in februari 2017 gepresenteerd in de raadscomissie.

Onder meer naar aanleiding van de start van beide processen en de communicatie over ontwikkelingen binnen Tubbergen Bruist zijn verschillende nieuwe initiatieven en ontwikkelingen op locaties ontstaan. Op basis daarvan is een kansenplan voor Tubbergen opgesteld, als richtinggevend kader voor gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers in het centrum van Tubbergen. De raad heeft op 10 juli 2017 ingestemd met het kansenplan. 

Naast bovengenoemde ontwikkelingen is een aantal concrete initiatieven in uitvoering, te weten het groenplan, de verlichte hardlooproute en is de samenwerking tussen het maatschappelijk vastgoed (Delle/Huve) in een vergevorderd stadium. Ook nemen wij een faciliterende rol in om tot realisatie van een medisch centrum te komen. Er zijn actuele gesprekken voor een medisch centrum gaande .

In het kader van de regeling Cultuurprofiel 2017-2020 van de provincie is in samenwerking met culturele partijen een cultureel programma  ‘Cultuur in Tubbergen: glashelder’ opgesteld om de samenwerking te versterken en de sector te professionaliseren. De provincie heeft voor de uitvoering subsidie verstrekt.

 

Zie ook:

Filmpje over nieuwe rol gemeentehuis:

https://www.youtube.com/watch?v=u70sq4U2Akg