Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave

Meer sturen op inbreiding bij woningbouwopgave
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

De veranderende demografie zorgt voor een nieuwe visie op de woningmarkt. Terwijl we nu nog voornamelijk inzetten op een traditioneel aanbod van vrijstaande woningen, tweekappers en rijenwoningen, zal in de toekomst meer maatwerk nodig zijn. Daarbij zal door de toenemende vergrijzing de vraag naar levensloopbestendige woningen toenemen (zowel grondgebonden als niet grondgebonden). Dit biedt kansen voor een veelzijdig woningbouwaanbod waarbij wij een proactieve rol willen innemen.

 

De ambitie voor alle kernen is om inbreidingslocaties te benutten voor woningbouw. Door in bestaande komgebieden nieuwbouwplannen te ontwikkelen houden we de kernen van binnenuit aantrekkelijk voor zowel starters als senioren en in zekere mate ook voor gezinnen en doorstromers (indien de kavels qua oppervlakte toereikend genoeg zijn). Wanneer middels inbreiding niet aan de lokale behoefte kan worden voldaan, dan zullen wij nieuwe uitbreidingslocaties ontwikkelen. Het gemeentelijk grondbeleid biedt hiervoor de middelen en de eerste stappen zijn in 2017 reeds gezet.

 

Zowel bij inbreiding als bij uitbreiding geldt dat wij er voor willen zorgen dat elk woningbouwplan aansluit bij de behoefte. Afhankelijk van ons onderzoek naar welke kwaliteit en woonvormen worden gevraagd (nu en in de toekomst), zullen we per kern concretere uitspraken kunnen doen. Zo stellen wij elke kern in staat om toe te groeien naar een toekomstbestendige woonkern, die passend is bij de samenstelling, omvang en kwaliteiten van de betreffende kern.

 

Inbreiding vergt financiële armslag en een actieve houding van de gemeente. Er is vaak sprake van bestaand vastgoed, minder courante plangebieden en/of betrokkenheid van verschillende eigenaren. We willen beschikken over een pakket aan maatregelen waarin wij de markt kunnen prikkelen om in het gewenste aanbod te voorzien. Op basis van de huidige inzichten willen wij ons met ingang van 2018 richten op de hierna volgende opgaven. Daarbij zullen we afhankelijk van de concrete lokale situatie bepalen welke aanpak benodigd is.

 

 • Maatschappelijk vastgoed dat zijn functie heeft verloren of incourant vastgoed waar weinig vraag naar is amoveren en herontwikkelen tot woongebied (veelal in combinatie met de opgaven die voortvloeien uit MijnDorp2030);
 • Vastgoed dat behoudenswaardig is kunnen transformeren tot woonlocatie.
 • Binnenstedelijke ruilverkaveling stimuleren waarbij twee of meerdere locaties worden opgeknapt. Bijdrage bestaat uit compensatie van waardevermindering van vastgoed.
 • Mogelijkheden voor het verplaatsen van binnenstedelijk bedrijfslocaties naar bedrijfsterreinen stimuleren en vrijkomende locaties herontwikkelen.
 • Overige gronden in eigendom van de gemeente herontwikkelen tot strategische woningbouwlocaties, waarbij we de behoefte voor de lange termijn borgen.
 • Prijsvragen/aanbestedingen organiseren voor de herontwikkelingen van locaties waarbij we kwalitatieve eisen stellen aan de herinvulling (zoals het bedienen van specifieke doelgroepen, levensloopbestendige woningen of een bijzondere stedenbouwkundige kwaliteit willen nastreven).

 

Aangezien wij naast de opgaven waar wij als gemeente zelf de regie kunnen voeren ook afhankelijk zijn van private ontwikkelingen, willen wij beschikken over mogelijkheden om deze initiatieven daadkrachtig te kunnen ondersteunen.

 

 • Bijdrage in sloopkosten of bodemsanering of andere locatiespecifieke belemmeringen c.q. een bijdrage in plannen die een hogere ruimtelijke kwaliteit nastreven;
 • Bijdrage aan herontwikkeling van locaties met een onrendabele top;
 • Budget voor marktonderzoeken, taxaties, adviezen op het gebied van aankoop, verkoop, exploitatie en haalbaarheidsonderzoeken.
 • Bijdrage aan het uitkopen van grondeigenaren die niet willen participeren in de herontwikkeling.
 • Premie in het vooruitzicht kunnen stellen voor ontwikkelingen die op de lange termijn inspelen op de behoefte, maar op korte termijn niet het maximale rendement voor de ontwikkelaar bieden.