Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem

Initiatieven voor het verbeteren van het watersysteem
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Gemeentelijk Rioleringsplan

In 2017 zijn we gestart met het proces voor een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dinkelland-Tubbergen 2018-2023. Hierin besteden we aandacht aan wateroverlast, waarmee inwoners geconfronteerd kunnen worden. De kosten voor het opstellen van het GRP 2018-2023 worden gedekt uit de voorziening. In het nieuwe GRP wordt het onderdeel "Klimaatadaptatie" meegenomen.

 

Project Omvang en Onderhoud watersysteem

Een ontwikkeling die aandacht vraagt is het programma ‘Omvang en onderhoud watersysteem’ van het Waterschap Vechtstromen. Dat programma gaat uit van het overdragen van beheer en onderhoud van watergangen van lagere orde naar aanliggende eigenaren, en daarmee mogelijk de gemeente. Een eerste aanzet wijst uit dat ruim 20 km aan watergangen en duikers voor overdracht naar onze gemeente in aanmerking komt. Dit zijn veelal grotere watervoerende sloten die geografisch verspreid liggen. In 2017 is besloten in hoeverre we hieraan gaan meewerken en tegen welke voorwaarden. De daadwerkelijke overdracht  leidt vanaf 2018 tot een verhoging van het budget voor onderhoud aan sloten en duikers.