Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven voor goede bereikbaarheid/doorstroming

Initiatieven voor goede bereikbaarheid/doorstroming
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Een goede bereikbaarheid van de gemeente Tubbergen is erg belangrijk om de werkgelegenheid te behouden of te vergroten. We streven naar een goede bereikbaarheid voor onze kernen. We willen deze bereikbaarheid in goede balans brengen met leefbaarheid en verkeersveiligheid. Voor goede en snelle verbindingen tussen de gemeente Tubbergen en het hoofdwegennet (A1, A35 en N36) zijn wij afhankelijk van de initiatieven van derden. In dat kader volgen we (vooral) de ontwikkelingen bij provincie Overijssel en de rijksoverheid. We bewaken onze belangen daarin. Goede verbindingen zijn ook van groot belang voor het fietsverkeer. Met de aanleg van ontbrekende fietsschakels bevorderen we het fietsverkeer en verminderen we het autogebruik.

Fietsbereikbaarheid en -veiligheid

Voor een goede fietsbereikbaarheid en -veiligheid tussen Tubbergen en de andere kernen in onze gemeente zijn goede en veilige fietsverbindingen belangrijk. Afhankelijk van de omstandigheden, de hoeveelheid verkeer, de wegsituatie en de bijdrage aan eventuele andere doelen, bestaan goede en veilige fietsvoorzieningen uit suggestiestroken, fietsstroken of fietspaden. Wanneer het uit oogpunt van weginrichting (op grond van de wegfunctie) ongewenst is om een echt fietspad aan te leggen, worden de mogelijkheden onderzocht voor een recreatief pad (b.v. een niet-verplicht fietspad met geringere breedte of andere verhardingsmaterialen) of anderszins. Zo zal op grond van een raadsmotie een recreatief fietspad langs de onverharde weg tussen de Veeneggeweg en de Voshaarsweg worden gerealiseerd.

In 2017 is voor de fietsverbinding Manderveen-Tubbergen een inrichtingsvoorstel ontwikkeld voor te treffen maatregelen. Dit is gebeurd in nauw overleg tussen de dorpsraad van Manderveen, de werkgroep Inrichting van Mijn Manderveen 2030 en de gemeente. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt tot een concreet inrichtingsplan en waar mogelijk wordt een start gemaakt met de uitvoering van de maatregelen.

Openbaar vervoer

In 2017 is onderzoek gestart naar de mogelijkheid om een openbaar vervoer verbinding te krijgen tussen Tubbergen en Hardenberg.