Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Initiatieven t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid

Initiatieven t.b.v. het verbeteren van de verkeersveiligheid
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 30-12-2014

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan

De actualisatie van het Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan Tubbergen tot een breed Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) voor Dinkelland en Tubbergen was voorzien in 2018-2019. We hebben het voornemen om al in het voorjaar van 2018 een bijgesteld GVVP aan u voor te leggen, waarbij we de intentie hebben om een beknopt basisplan op te stellen zonder de van eerdere plannen bekende "houdbaarheidstermijn" (b.v. het huidige GVP 2004-2014). In het basisplan GVVP staan de belangrijkste uitgangspunten voor het mobiliteitsbeleid voor de komende jaren, maar het is de bedoeling om het GVVP veel frequenter te actualiseren en bij te stellen. Dat wordt steeds noodzakelijker omdat de ontwikkelingen snel gaan en een star GVVP met een looptijd van 10 jaar past daar niet meer in. Het basisplan GVVP geeft richting aan het beleid inzake verkeersveiligheid, bereikbaarheid, parkeren en duurzaamheid (voor wat betreft het algemene mobiliteitsbeleid, niet-zijnde het beleid aangaande het gemeentelijk voertuigenpark). 

Beleidsimpuls Fietsverkeer – maatregelen voor fietsers

Over het onderzoek ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ is in 2017 een besluit genomen. Uit de beleidsimpuls, die speciaal is gericht op fietsers, komen met name algemene en preventieve maatregelen naar voren die betrekking hebben op het wegontwerp en de inrichting van de weg. Hiervoor zijn geen directe separate investeringen nodig, maar wordt meegelift bij lopende projecten en groot onderhoud.

De provincie Overijssel heeft het Koersdocument Fiets vastgesteld en zet daarmee ook in op allerlei maatregelen om het fietsen te stimuleren en de verkeersveiligheid te verbeteren. Gemeentelijke maatregelen die bijdragen aan de doelstellingen van het Koersdocument kunnen soms voor een bijdrage in aanmerking komen.  De concrete maatregelen bepalen wij in 2017 aan de hand van voorstellen uit de ‘Beleidsimpuls Fietsverkeer’ en voor de uitvoering ervan hebben wij middelen gereserveerd.

Duurzaam Veilig inrichten wegen

Het proces in Fleringen met betrekking tot het landbouwpad is beëindigd. Daarvoor in de plaats heeft Fleringen aangegeven een proces te starten om te komen tot een Duurzaam Veilige inrichting van de Oldenzaalseweg (traverse) binnen de bebouwde kom. Doel is het scheppen van meer veiligheid op de schoolroutes en -omgeving, mede gelet op het medegebruik van de rijbaan door onder meer het landbouwverkeer. Het initiatief voor het proces ligt in Fleringen en wij participeren indien gewenst in het proces als adviseur en bij de realisatie van maatregelen is de gemeente uiteraard de uitvoerende partij. Mocht het in Fleringen niet komen tot een concreet plan voor de traverse, dan worden de middelen in andere kernen aangewend.

Evaluatie verkeersproblematiek Geesteren

Nadat in 2014 en 2015 verkeersmaatregelen in Geesteren zijn uitgevoerd, is tevens besloten om de verkeersdrukte op een (relatief) vast meetnet van wegen tweejaarlijks te monitoren. De laatste meting heeft in 2017 plaatsgevonden. Een volgende meting is voorzien in 2019. Wanneer de resultaten van de monitoring in 2017 resulteert in punten die nadere aandacht of onderzoek vergen, dan wordt dit in 2018 opgepakt. Daarvoor is een kleine investering gereserveerd. Mochten er geen maatregelen nodig zijn, dan worden de middelen in 2019 aangewend voor de monitoring die dan in de planning staat.

Educatie

We vinden het belangrijk dat kwetsbare verkeersdeelnemers op een normale wijze aan het verkeer kunnen deelnemen. De weginrichting moet daarmee rekening houden. We besteden vooral aandacht aan de verkeersveiligheid voor de fietsers. Aan de andere kant willen we onveilig gedrag van weggebruikers voorkomen. Het verkeersgedrag beïnvloeden we door het programma van permanente verkeerseducatie aan te bieden (het jaarlijks programma ‘Educatie en Communicatie’ met cursussen en opleidingen voor jong en oud) en door voorlichting (o.a. aansluiten bij landelijke VVN campagnes).