Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten

Het zelf organiserend vermogen van de kernen versterken en vergroten
Portefeuillehouder
Witte Roy, de

Planning
Startdatum: 21-09-2015

Ook in 2018 zetten wij actief in op het versterken en vergroten van het zelf organiserend vermogen van de kernen. Dit doen via Mijn Dorp 2030 en wederom door burgerinitiatieven  mogelijk te maken via het stimuleringsfonds. Daarbij gaan wij actief goede burgerinitiatieven publiceren via Op en Rond de Essen om inwoners te informeren en te inspireren voor sociale uitdagingen. Tevens gaan we per dorp analyseren wie belangrijke stakeholders zijn waarmee we in gesprek kunnen gaan over de sociale uitdagingen. Dit doen wij in samenwerking met de buurtmannen en vrouwen en passend binnen het proces Mijn Dorp 2030. Dit moet leiden tot nieuwe inwonersinitiatieven die een bijdrage leveren aan de effecten zoals gesteld in het maatschappelijk kader (mantelzorg, vrijwillige inzet, gezonde leefstijl, armoede, afstand tot de arbeidsmarkt, mensen met een beperking, laaggeletterdheid, ongewenst sociaal isolement, vergunninghouders). Het stimuleringsfonds, bedoeld om het zelf organiserend vermogen van de dorpen te versterken, voldoet aan de doelstelling die daar tot op heden aangegeven is. Wij willen dit fonds aanvullen met € 200.000,-- en inhoudelijk onderbrengen binnen het proces Mijn Dorp 2030. Daarnaast willen we een concrete uitwerking geven aan de uitwisseling van middelen tussen incidentele initiatieven die structureel worden en de bestaande professionele vrij toegankelijke voorzieningen.