Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Terug

Duurzaamheid en energie-transitie

Duurzaamheid en energie-transitie
Portefeuillehouder
Bekhuis Ursula
Volmerink Erik
Witte Roy, de

Ambities Energietransitie

 

Energietransitie gaat over het beleid van de overheid om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie over te stappen. In de 'overgangsperiode' wordt het aandeel fossiele energiebronnen, zoals kolencentrales steeds verder verkleind, en wordt tegelijkertijd gewerkt om zo veel mogelijk energie te besparen. Het doel is om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen. Energietransitie omvat niet alleen het bouwen van windmolens en dergelijke, maar ook onderzoek naar duurzame technologie, zoals opvang en afvang van CO2 en elektrisch vervoer. Met het vaststellen van het Ambitiedocument Energietransitie in de gemeenteraad in het vierde kwartaal van 2017 verbinden we ons aan twee concrete doelen:

  • 20% duurzame energieopwekking in 2023;
  • Energieneutraal in 2050.

Voor een adequate uitvoering van de energietransitie werken we intensief en structureel  samen met de Noordoost-Twente gemeenten. Verder sluiten we vanuit Noordoost-Twente aan en werken we in regionaal verband samen met 13 gemeenten aan de Twentse Energie Strategie (TES). Hiernaast wordt samengewerkt met onder andere partners als Twence en Cogas.  Maar nog veel belangrijker is dat wij vooral partnerships aangaan met onze lokale samenleving(en), maatschappelijke organisaties en overige direct betrokken stakeholders.

Voor het bereiken van onze doelen volgen we vooralsnog aan de volgende processporen.

  1. Werken aan maatschappelijk draagvlak: duurzame energievormen kunnen voor NOT-gemeenten alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving.
  1. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame energievormen plaats moeten vinden in de verr- schillende gemeenteraden van de NOT-gemeenten en bovendien moet de besluitvorming worden ondersteund door provinciaal beleid.
  2. Inhoudelijke verdieping: planologisch moet worden verkend welke gebieden binnen de gemeenten het meest geschikt zijn voor de verschillende mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.
  3. Quick wins door deelname aan projecten

In het ambitiedocument  zijn de doelen voor de opgave en de aanpak kort en bondig verwoord. Het ambitiedocument  is vooral strategische en richtinggevend van aard; het zet een stip op de horizon. Om  maximaal te kunnen inspelen op de kracht en inbreng van alle stakeholders, onze visie op lokale participatie en de snelle ontwikkeling van technieken en inzichten hierover  hebben we (nog) geen concreet uitvoeringsplan ontwikkeld. Dit zal een organisch proces worden.  Energietransitie maakt onderdeel uit van onze totale duurzaamheidsopgave.

Behalve de bijdrage van de samenleving en stakeholders aan de energietransitie en een daadkrachtige ondersteuning van ons aan deze inspanningen, zullen we zelf ook de regie gaan voeren over een aantal ontwikkelingen. Het energiebeheer van ons vastgoed en de publieke ruimte maar ook de realisatie van windenergie en zonnevelden zijn mogelijke opties.

Ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma is het noodzakelijk om op basis van de geschetste ambitie  financiële middelen te programmeren (ambitiefinanciering) . Het betreft een eerste prognose van incidentele middelen, die op basis van concreet te formuleren projecten en processen  nader toegekend moeten worden. De onderlinge uitwisselbaarheid van financiële middelen tussen genoemde categorieën is noodzakelijk om adequaat te kunnen inspelen op kansen die zich voordoen.