Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Bijlage: Vaststelling Begroting

Bijlage: Vaststelling Begroting

De raad van de gemeente Tubbergen,

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017;

 

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 31 oktober 2017;

 

gelet op de Gemeentewet;

 

 

B E S L U I T:

De programmabegroting 2018 vast te stellen.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017,

 

 

 

Het presidium

de raadsgriffier                                                             de voorzitter

 

 

 

 

 

 

H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar                              drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker