Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

Bijlage: Meerjarenbalans met Kengetallen

Bijlage: Meerjarenbalans met Kengetallen

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de gemeentelijke balans tot het jaar 2021 weer.

 

Prognose meerjaren balans

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste activa

 

 

 

 

 

 

Materiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

a. gronden uitgegeven in erfpacht

               32

          32

          32

             32

          32

          32

b. investeringen met economisch nut

       28.340

  30.667

  31.830

     31.009

  30.224

  29.450

c. Investeringen met maatschappelijk nut

             327

    1.353

    1.846

       1.746

    1.646

    1.546

Financiële vaste activa

 

 

 

 

 

 

Kapitaalverstrekking aan:

 

 

 

 

 

 

a. deelnemingen

             668

       592

       668

           668

       668

       668

b. gemeenschappelijke regelingen

               33

          33

          33

             33

          33

          33

Leningen aan:

 

 

 

 

 

 

a. woningbouwcorporaties

       11.372

  11.372

       136

             45

           -  

           -  

b. Leningen aan deelnemingen

             536

       461

       369

           278

       187

          95

overige langlopende leningen u/g

             745

    1.219

       742

           738

       735

       731

bijdr. aan activa in eigendom van derden

             239

       239

       224

           210

       195

       180

Totaal vaste activa

       42.292

  45.968

  35.880

     34.759

  33.719

  32.735

Vlottende activa

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

 

 

 

 

 

a. gronden in exploitatie

            (490)

  (2.756)

  (1.286)

      (2.046)

  (2.098)

        (72)

b. overige voorraden

               86

          86

          86

             86

          86

          86

Uitzettingen korter dan 1 jaar

       12.284

    6.000

    6.000

       2.000

    2.000

    1.000

Liquide middelen

             328

       200

       200

           250

       275

       250

Overlopende activa

          1.467

    2.800

    3.200

       2.200

    2.700

    1.500

Totaal vlottende activa

       13.675

    6.330

    8.200

       2.490

    2.963

    2.764

 

 

 

 

 

 

 

Totaal activa

       55.967

  52.298

  44.080

     37.249

  36.683

  35.499

Prognose meerjaren balans

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Vaste passiva

 

 

 

 

 

 

Reserves

 

 

 

 

 

 

a. algemene reserve

11.110

5.626

4.643

462

462

462

b. bestemmingsreserves

12.721

9.844

23.344

21.743

22.436

22.817

c. gerealiseerd resultaat

1.396

12

13

354

107

-88

Voorzieningen

 

 

 

 

 

 

a.Verplichtingen, verliezen en risico's

2.792

4.321

4.298

4.253

4.352

3.658

b.onderhoudsegalisatievoorziening

449

3.232

0

0

0

0

c. door derden beklemde middelen

715

 

 

 

 

 

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer

 

 

 

 

 

 

a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

374

340

227

113

0

0

b. binnenlandse banken en overige financiële instellingen

21.978

22.102

9.024

7.394

5.967

4.608

Totaal vaste passiva

51.534

45.477

41.549

34.318

33.323

31.457

 

 

 

 

 

 

 

Vlottende passiva

 

 

 

 

 

 

Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

1.917

6.025

2.000

2.500

3.000

3.500

Overlopende passiva

2.516

796

531

431

360

542

Totaal vlottende passiva

4.433

6.821

2.531

2.931

3.360

4.042

 

 

 

 

 

 

 

Totaal passiva

55.967

52.298

44.080

37.249

36.683

35.499

 

Kengetallen:

Om de financiële positie van de gemeente in beeld te brengen, stelt de gemeente Tubbergen jaarlijks een balans en een overzicht van de exploitatie in baten en lasten op. Voor een goed oordeel over deze financiële positie zijn aanvullende kengetallen nodig. Deze kengetallen bieden ondersteuning bij de kader stellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Bovendien kan de gemeente Tubbergen met deze kengetallen goed worden vergeleken met andere gemeenten. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles en moet altijd in relatie worden gezien met andere kengetallen.

We onderscheiden 5 kengetallen:

  1. 1a. netto schuldquote, 1b. netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
  2. solvabiliteitsratio
  3. grondexploitatie
  4. structurele exploitatieruimte (wordt nagestuurd)
  5. belastingcapaciteit: woonlasten meerpersoonshuishouden (wordt nagestuurd)

     

Kengetallen

 Realisatie

 

 

Begroting

 

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

25,4%

20,2%

3,1%

12,5%

8,5%

12,1%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

10,0%

3,8%

0,6%

10,2%

6,5%

10,3%

Solvabiliteitsratio (vreemdvermogen/totaal vermogen)

45,2%

29,6%

26,7%

28,0%

25,4%

24,4%

Aandeel grondexploitatie

-1%

-7%

-3%

-5%

-6%

0%

 

Netto schuldquote en de Netto schuld quote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Dit kengetal zegt het meest over de financiële vermogenspositie van de gemeente. Hoe hoger de schuld, hoe meer kapitaallasten (rente en aflossing) er zijn. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossing op de exploitatie.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote

25,4%

20,2%

3,1%

12,5%

8,5%

12,1%

 

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen laat het volgende beeld zien:

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

10,0%

3,8%

0,6%

10,2%

6,5%

10,3%

 

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hieronder wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale vermogen. Hoe hoger het aandeel, hoe gezonder de gemeente.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Solvabiliteitsratio (vreemdvermogen/totaal vermogen)

45,2%

29,6%

26,7%

28,0%

25,4%

24,4%

 

Grondexploitatie

Dit kengetal geeft aan hoe groot de grondpositie (boekwaarde) is ten opzichte van de jaarlijkse baten. Deze boekwaarde van de voorraden grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop.

Het gaat om een verhoudingscijfer van het aandeel van de voorraad gronden in exploitatie ten opzichte van het balanstotaal.

 

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Aandeel grondexploitatie

-1%

-7%

-3%

-5%

-6%

0%