Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

9. Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing

9. Paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing

Inleiding

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeente Dinkelland toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid moet worden aangepast. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, kan worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

 

Risicobeheersing

Op 1 juli 2014 is door de raad het Beleidskader risicomanagement vastgesteld. In het beleidskader zijn de volgende doelstellingen voor risicomanagement opgenomen:

 • Kaderstelling raad en formuleren van beleidsuitgangspunten
 • Inzicht krijgen in de risico’s die de gemeente loopt
 • Beoordelen en optimaliseren van het weerstandsvermogen
 • Vergroten van het risicobewustzijn van de organisatie (medewerkers)
 • Voldoen aan wet en regelgeving

 

Als vervolg daarop hebben wij op 9 juni 2015 het Stappenplan risicomanagement vastgesteld. In dit stappenplan staan 5 stappen beschreven:

 1. Bewust worden
 2. Identificeren
 3. Analyseren en beoordelen
 4. Beheersen en aandacht geven
 5. Vooruitdenken

 

In de presentatie die onze concerncontroller op 9 mei 2017 voor uw commissie Samenleving & Bestuur heeft verzorgd, zijn de volgende lopende ontwikkelingen geschetst, die ook onverkort gelden voor 2018:

 • Verder uitwerken stappenplan 2015 en aanbevelingen rekenkamerrapport Dinkelland
 • Grotere betrokkenheid concerncontroller
 • Update risicoparagraaf in programmajournaals
 • Borging binnen projectmatig creëren
 • In beeld brengen risico’s verbonden partijen
 • Koppeling risico’s met beheersmaatregelen en interne audits

 

De ontwikkeling met betrekking tot het in beeld brengen van de risico’s van verbonden partijen ziet u terug in de paragraaf Verbonden partijen van deze programmabegroting 2018. Hier is per verbonden partij (zoals privaatrechtelijk als publiekrechtelijk) het risicoprofiel aangegeven. Samen met het financieel belang in de verbonden partij bepaalt dit welke mate van toezichtregime op de verbonden partij van toepassing is.

 

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kunnen we bepalen door onderstaande stappen te doorlopen:

1. Een inventarisatie van de risico’s (risicoprofiel);

2. Benodigde weerstandscapaciteit;

3. Beschikbare weerstandscapaciteit;

4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit.