Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

6. Programma Burger & Bestuur

6. Programma Burger & Bestuur

Wij willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis zijn voor de ruim 21.000 inwoners van Albergen, Fleringen, Geesteren, Harbrinkhoek/Mariaparochie, Langeveen, Manderveen, Reutum, Tubbergen en Vasse. Negen dorpen die veel met elkaar gemeen hebben, maar die ook elk een eigen identiteit hebben. Negen dorpen met een sterke gemeenschapszin, met veerkracht en een eigen kleur. Wij zien het als een voorrecht om samen met onze inwoners, bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en allerlei andere groeperingen, de kracht van onze dorpen en hun inwoners te gebruiken. Om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten, om goede antwoorden te vinden op ontwikkelingen die op ons afkomen en om inwoners die hulp en zorg nodig hebben goed te helpen . We willen dit op verschillende manieren doen, maar met de nadruk op de volgende thema’s:

  • Samenwerking
  • Dienstverlening

Thema Samenwerking

Thema Samenwerking

Samenwerking Noaberkracht

De samenwerking met de gemeente Dinkelland in de vorm van Noaberkracht vormt voor de gemeente Tubbergen een vaste basis. Een verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de effecten en de maatschappelijke acceptatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn op onderdelen denkbaar, mits het aantoonbare voordelen oplevert. Primair richt Tubbergen zich dan op Noordoost Twente .

Verdere regionale samenwerking

Voor andere samenwerkingsvormen dan Noaberkracht geldt voor ons het uitgangspunt: ’lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet’.

Voor nieuwe samenwerkingsallianties richten wij ons vooral op Noordoost-Twente en de Twentse plattelandsgemeenten. Wij zetten in op een slanke regio Twente die zich als verlengd lokaal bestuur richt op een efficiënte en effectieve uitvoering van haar kerntaken. Verdere Twente brede samenwerking zien wij vooral in de sfeer van afstemming van en overleg over taken die in eerste aanleg aan gemeentes zijn toebedeeld .

Toelichting

Thema Dienstverlening

Thema Dienstverlening

Wij streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. En waar mogelijk diensten ook digitaal aanbieden als extra optie. Verbeteren van de dienstverlening is onze hoofddoelstelling en dit willen we bereiken door:

Toelichting

Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur

Begroting en meerjarenplanning Burger en Bestuur

Overzicht baten en lasten thema

 

Thema Dienstverlening

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

512

362

329

198

Lasten

-7.730

-8.038

-8.333

-8.635

Saldo van baten en lasten

-7.219

-7.676

-8.004

-8.436

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

 

 

 

 

Mutatie reserve toevoeging

 

 

 

 

Reservemutatie

 

 

 

 

Resultaat

-7.219

-7.676

-8.004

-8.436

Thema Samenwerking

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

24

24

24

24

Lasten

-176

-309

-310

-310

Saldo van baten en lasten

-152

-285

-286

-286

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

23

0

0

0

Reservemutatie

23

0

0

0

Resultaat

-129

-285

-286

-286

 Totalen Programma

 

 

 

 

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Baten

536

386

353

222

Lasten

-7.907

-8.348

-8.643

-8.944

Saldo van baten en lasten

-7.371

-7.961

-8.290

-8.722

 

 

 

 

 

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

23

0

0

0

Mutatie reserve toevoeging

0

0

0

0

Reservemutatie

23

0

0

0

Resultaat Burger en Bestuur

-7.348

-7.961

-8.290

-8.722