Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

5. Programma Omzien Naar Elkaar

5. Programma Omzien Naar Elkaar

In het Beleidsplan Omzien Naar Elkaar zijn de kaders gesteld voor het programma. Wij willen bewerkstelligen dat elke inwoner in staat is om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. We willen dat alle inwoners op een zo volwaardig mogelijke manier meedoen aan de samenleving. Inwoners moeten eigen regie over hun huishouding kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving. Hierbij staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente van ‘zorgen voor’ naar ’zorgen dat’. We onderscheiden drie niveaus van hulp en zorg in ons programma.

Het programma Omzien Naar Elkaar heeft drie thema’s ontwikkeld die hierop inspelen:

  • Zelf
  • Samen
  • Overdragen

Thema Zelf

Thema Zelf

Wij zetten binnen dit thema in op het versterken en behouden van zelfredzaamheid en 'samenredzaamheid'. Wij zetten stevig in op eigen kracht en omzien naar elkaar. Eigen kracht betekent dat inwoners zelf de regie nemen over hun leven en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontplooiing. Eigen kracht betekent niet dat iedereen op zichzelf is aangewezen, maar dat we het potentieel dat in iedereen zit, graag willen benutten. Het betekent ook dat we samen verantwoordelijk zijn en omzien naar elkaar. Wat de één niet kan, kan een ander wel en andersom. Een goed voorbeeld is burenhulp. Of zoals we in Twente zeggen: noaberschap. Iets wat in onze gemeente een groot goed is. Wij willen de eigen kracht en regie van de inwoner en zijn sociale omgeving zoals familie, buren, mantelzorgers, vrijwilligers, scholen, verenigingen en welzijnsinstellingen gaan benutten.

 

Wat willen we bereiken?

Het volgende ideaaldoel streven wij na:

  • Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen

Toelichting

Eigen kracht behouden en zo mogelijk versterken en de inzet hiervan bevorderen

Thema Samen

Thema Samen

Wij zetten binnen dit thema in op het bieden van (tijdelijke) ondersteuning om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk zelfstandig deel te nemen aan de samenleving.

 Op sommige momenten lukt het inwoners niet (volledig) op eigen kracht. Dan is ondersteuning nodig. Wij zien die ondersteuning als een duwtje in de goede richting, zodat mensen hun eigen kracht hervinden of kunnen versterken. Maatwerk is daarbij van belang.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode het volgende ideaaldoel na:

  • Vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke individuele voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten

Toelichting

Aandacht voor vraaggerichter vormgeven van vrij toegankelijke voorzieningen en (daarmee) de doelmatigheid vergroten

Thema Overdragen

Thema Overdragen

Binnen dit thema zetten we in op bieden van (doorgaans specialistische) ondersteuning om zo goed mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

 Voor inwoners of gezinnen die het echt zelf niet redden blijft langdurige en/of specialistische ondersteuning beschikbaar. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ’samen’ zijn hierbij voor ons leidend. Door meer in te zetten op preventie moet het beroep op de langdurige en/of specialistische ondersteuning verminderen.

Toelichting

Afhankelijkheid van niet vrij toegankelijke ondersteuning verminderen door de regie over het leven te vergroten

Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar

Begroting en meerjarenplanning Omzien Naar Elkaar

Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Zelf

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

300

300

300

300

Lasten

-4

-4

-4

-4

Saldo van baten en lasten

296

296

296

296

Resultaat

296

296

296

296

Thema Samen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

2.098

2.498

2.344

2.152

Lasten

-9.277

-9.087

-8.952

-8.811

Saldo van baten en lasten

-7.179

-6.589

-6.608

-6.659

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

 

 

 

 

Reservemutatie

 

 

 

 

Resultaat

-7.179

-6.589

-6.608

-6.659

Thema Overdragen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

120

120

120

120

Lasten

-6.665

-6.465

-6.466

-6.442

Saldo van baten en lasten

-6.545

-6.345

-6.346

-6.322

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

150

0

0

0

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat

-6.395

-6.345

-6.346

-6.322

 Totalen Programma

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

2.518

2.918

2.764

2.572

Lasten

-15.946

-15.556

-15.423

-15.257

Saldo van baten en lasten

-13.428

-12.638

-12.659

-12.685

 

 

 

 

 

 

Realisatie
2018

Realisatie
2019

Realisatie
2020

Realisatie
2021

Mutatie reserve beschikking

150

0

0

0

Reservemutatie

150

0

0

0

Resultaat Omzien naar elkaar

-13.278

-12.638

-12.659

-12.685