Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

4. Programma Economische Kracht en Werk

4. Programma Economische Kracht en Werk

Het is onze ambitie om de economische positie van Tubbergen te versterken met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf, de detailhandel, de vrijetijdseconomie en de agrarische sector. We streven naar meer bestedingen en werkgelegenheid in het gebied. We zetten vooral in op het verbeteren van het ondernemersklimaat en het bevorderen van de arbeidsmarktparticipatie. We benutten beschikbare talenten in onze samenleving om de werkgelegenheid en de arbeidsparticipatie te bevorderen. Samen met het bedrijfsleven onderzoeken we de mogelijkheden om de jeugdwerkloosheid en de werkloosheid onder senioren te bestrijden.

We nemen initiatieven om de kracht van de driehoek ondernemers-onderwijs-overheid volop te benutten voor het versterken van onze lokale economie. Samen met de ondernemers en het onderwijs (3 O’s) organiseren we een zogenaamde denktank als broedplaats voor ideeën en nieuwe concepten. Die denktank moet mensen uitdagen tot nieuwe activiteiten en het ten uitvoer brengen van plannen die ten goede komen van het ondernemersklimaat. Via gerichte onderwijs- en onderzoeksprogramma’s verwerven we nieuwe inzichten, waardoor we beter kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van demografie, leefbaarheid, duurzaamheid en nieuwe verdienmodellen in de agrarische- en toeristische sector. Het aangaan van allianties met onderwijsinstellingen kan dit effect versterken. Wij willen dit proces aanjagen, organiseren en waar mogelijk faciliteren.

 Samen met de lokale brancheorganisaties richten we ons op een optimale dienstverlening aan ondernemers. We stellen met de belanghebbende partijen een actieplan op om de regeldruk en bureaucratie verder terug te dringen. Waar mogelijk bieden wij (planologische en vergunning technische) ruimte aan ondernemers, zodat zij sneller en doelmatiger kunnen inspelen op de trends en ontwikkelingen.

 Tubbergen is een grensgemeente. Grensoverschrijdend samenwerken biedt mogelijkheden om elkaars specialismen te benutten, gezamenlijk nieuwe producten te ontwikkelen en innovaties door te voeren. Hier liggen kansen voor onze lokale economie en voor de werkgelegenheid . Wij zien voor onszelf vooral een stimulerende en verbindende rol weggelegd. We nemen graag het initiatief tot het aangaan van een dialoog over dit onderwerp. Ook zijn wij bereid om in bepaalde projecten te participeren, bijvoorbeeld van de Euregio.

 Het programma Economische Kracht en Werk kent 3 thema’s die hierop inspelen:

 • Vrijetijdseconomie
 • Ondernemen en Arbeidsmarkt
 • Plattelandseconomie

 Ieder thema is opgedeeld in een aantal subdoelen die gezamenlijk leiden tot realisatie van ons strategische doel. Om deze doelen te halen ziet u hieronder per subdoel een aantal resultaten gedefinieerd.

Programma overstijgende resultaten

De hieronder genoemde resultaten hebben niet alleen betrekking op het programma EKW, maar ook op de programma’s Krachtige Kernen en Omzien naar Elkaar. Deze programma overstijgende resultaten zijn:

 • Samenwerking aangaan met scholen (basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO) en universiteiten en ondernemers / samenleving (3 O’s) om elkaars kracht en expertise beter te benutten.
 • Actieprogramma voor grensoverschrijdend samenwerken
 • Versnellingsaanpak asbestsanering

Toelichting resultaten

Samenwerking in de 3O’s.

De verbindingen die we leggen in de driehoek   ondernemers, onderwijs en  overheden leveren een toegevoegde maatschappelijke meerwaarde. Verbinden, stimuleren en faciliteren is hierbij onze belangrijkste rol.  Concreet werken we continue aan een intensivering van onze contacten met alle vormen van onderwijs. In 2018 werken we onder andere aan:

 • Verdere samenwerking met het onderwijs, de gemeente en de ondernemers. We organiseren samen met de andere O’s themabijeenkomsten, we werken samen aan projecten en zijn actief partner in Mineral Valley Twente.  
 • Het geven van gastcolleges door wethouders aan scholen
 • Faciliteren  van stagiaires en afstudeerders
 • We gaan actief participeren in de Agenda voor Twente voor wat betreft de samenwerking met ondernemers en onderwijs

Grensoverschrijdende samenwerking

Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen: kansen om vooral de economische groei en werkgelegenheid een impuls te geven. Door de grens niet langer te zien als barrière, maar als verbinding, ontstaat een ander perspectief: groeien aan de grens. Dat biedt kansen! Zowel voor de regio aan Nederlandse zijde als de regio aan de andere kant van de grens.

De uitdaging is het activeren en intensiveren van een goede samenwerking met onze buren. Hoofdpunten hierbij vormen de thema’s  arbeidsmarkt, bedrijvigheid, onderwijs, toerisme en zorg. De gemeente kan hierin faciliteren door:

Overstijgende resultaten

In 2018 zoeken we vooral de verbinding met het thema arbeidsmarkt. Hiervoor gebruiken we waar mogelijk reeds bestaande (regionale) kanalen.  Ook slot continueren we grensoverschrijdende ontmoetingen, de bijdrage aan regionale promotie en deelname aan de dag van Duitse taal. Daar waar mogelijk benutten we uiteraard kansen die zich voordoen.

Asbestdaken

Per 1 januari 2024 geldt er in Nederland een verbod op asbestdaken. De provincie Overijssel  is inmiddels in  2017 samen met de gemeente en andere partners gestart  met het ontwikkelen van de zogenaamde versnellingsaanpak voor  bedrijven, agrariërs en particulieren voor de sanering en verduurzaming van asbestdaken. Dat wordt gerealiseerd door het stimuleren van het marktaanbod en de ketenvorming door (lokale) bedrijven in de asbestinventarisatie en -sanering en dakbouw. Ook wordt ingezet op de bewustwording van de asbestproblematiek. We gaan in 2018 verder met het informeren van doelgroepen, een  informatiepunt inrichten, verbinding zoeken met de energietransitie, ervaring opdoen met de clusteraanpak.

 

Thema Vrijetijdseconomie

Thema Vrijetijdseconomie

Wij zetten in op verhoging van de toeristische bestedingen door verbinden, versterken en vernieuwen.

 

Groeikansen

Vrijetijdseconomie is een belangrijke economische drager in Noordoost Twente, met nog volop groeikansen. Door demografische en economische ontwikkelingen staat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau onder druk. Doorontwikkeling van de sector vrijetijdseconomie biedt kansen om deze tegen te gaan. Het aantal overnachtingen en de bestedingen in de regio Noordoost Twente zijn in de afgelopen jaren gestegen. Tubbergen blijft daarin nog achter. Wij willen in de rol van stimulerende partner een bijdrage leveren aan het versterken, verbinden en vernieuwen van de vrijetijdseconomie.

 Ondernemersinitiatieven gaan we zoveel mogelijk ruimtelijk faciliteren (via bestemmingsplannen en vergunningverlening) zodat zij hun aanbod kunnen blijven versterken. We dagen ondernemers uit om te komen met nieuwe initiatieven die tot versterking en vernieuwing van het toeristisch aanbod leiden.

 In ons buitengebied zijn twee belangrijke economische dragers ruim vertegenwoordigd: de agrarische sector en de vrijetijdseconomie. Wij vinden het belangrijk dat deze sectoren ontwikkelingsruimte krijgen. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, moet dit mogelijk maken. Daartoe hanteren wij de volgende uitgangspunten: zo veel mogelijk handhaven van bestaande planologische rechten, niet meer regelen dan noodzakelijk, ontwikkelruimte voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector, behoud van natuur en ontwikkeling van landschap.

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Gasten beleven Tubbergen intensiever en besteden meer.
 • Meer gasten verblijven in Tubbergen.

Toelichting

Thema Plattelandseconomie

Thema Plattelandseconomie

Wij zetten in op het versterken van de agrarische sector en plattelandsondernemers in samenhang met ruimtelijke kwaliteit. Het is vooral belangrijk dat de agrarische sector hierbij ontwikkelingsruimte krijgt. Verruiming van de ontwikkelingsmogelijkheden moet in balans zijn met het behoud van ons landschap. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied moet dit mogelijk maken. Daartoe hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Zo veel mogelijk handhaven van bestaande planologische rechten.
 • Niet meer regelen dan noodzakelijk.
 • Ontwikkelruimte voor de agrarische sector en de toeristisch recreatieve sector.
 • Behoud van natuur en ontwikkeling van landschap.

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven de volgende twee ideaaldoelen na:

 • Duurzame ontwikkeling van de agrarische sector.
 • Meer perspectief voor plattelandsondernemers door te transformeren.

 

Ontwikkeling thema plattelandseconomie

De komende jaren zullen de directe beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeente om de sector duurzaam te ontwikkelen en de plattelandseconomie te transformeren sterker zijn bij een commitment van de sector. Producenten, afnemers, leveranciers, financiers zijn in de keten de stakeholders die het echte verschil de komende jaren maken.  Van de gemeente wordt vooral verwacht dat wij ons  zullen inspannen om gewenste economische ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken.  Verder kunnen wij een belangrijke rol blijven spelen bij het verbinden en faciliteren van partijen bij  projecten en processen. Dit gaan wij dan ook nadrukkelijk doen.

Het accent komt de komende jaren dus te liggen op een meer verbindende en faciliterende rol. Onze directe rol en inbreng, het uitvoeren van concrete projecten, neemt hiermee af. We gaan het thema Plattelandseconomie in de huidige doelbenadering in vullen vanuit kansen.

Toelichting

Begroting en meerjarenplanning Economische kracht en Werk

Begroting en meerjarenplanning Economische kracht en Werk

 Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Vrijetijdseconomie

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

3

3

3

3

Lasten

-354

-296

-297

-299

Saldo van baten en lasten

-351

-293

-294

-296

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

60

0

0

0

Reservemutatie

60

0

0

0

Resultaat

-291

-293

-294

-296

Thema Ondernemen en arbeidsmarkt

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Lasten

-396

-400

-402

-405

Saldo van baten en lasten

-396

-400

-402

-405

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

 

 

 

 

Reservemutatie

 

 

 

 

Resultaat

-396

-400

-402

-405

Thema Plattelandseconomie

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

 

 

 

 

Lasten

-31

-6

-6

-6

Saldo van baten en lasten

-31

-6

-6

-6

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

25

0

0

0

Reservemutatie

25

0

0

0

Resultaat

-6

-6

-6

-6

 Totalen Programma

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

3

3

3

3

Lasten

-781

-701

-705

-709

Saldo van baten en lasten

-778

-698

-702

-706

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

85

0

0

0

Reservemutatie

85

0

0

0

Resultaat Economische kracht & werk

-693

-698

-702

-706