Meer
Publicatiedatum: 09-10-2019

Inhoud

Programma onderdelen

3. Programma Krachtige Kernen

3. Programma Krachtige Kernen

Binnen het programma Krachtige Kernen draait het om versterken van de leefbaarheid en beleving in de kernen. Wij hebben de ambitie om dorpen aantrekkelijk te houden door functies te faciliteren die deze dorpen duurzaam leefbaar kunnen houden. We hebben dit in één term samengevat: krachtige kernen.

In het streven naar het realiseren van krachtige kernen zijn wij slechts één van de spelers. De rol die we innemen hangt af van het thema en de opgave waar we voor staan. Daar waar de samenleving in staat is zaken zelf te organiseren zullen wij ons meer volgend opstellen als partner. We gaan geen verantwoordelijkheden van de samenleving overnemen, maar zijn binnen de mogelijkheden die we hebben graag bereid een stimulerende en faciliterende rol te vervullen.

We pakken deze rol proactief aan de voorkant van processen op. We wenden onze positie en kennis in de vele netwerken aan om belanghebbenden en betrokkenen aan elkaar te koppelen en tot inspirerende en innovatieve producten, (bedrijfs)concepten en plannen te brengen die de samenleving op de lange termijn vooruit helpen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de mensen in het gebied zoveel mogelijk zelf of in groepen uiteindelijk de verantwoordelijkheid nemen om plannen tot uitvoering te brengen.

Het programma Krachtige Kernen kent drie thema’s die hierop inspelen:

  • Wonen en Vastgoed
  • Mobiliteit en Bestendigheid
  • Maatschappelijke Voorzieningen

 

Thema Wonen en Vastgoed

Thema Wonen en Vastgoed

Op het gebied van wonen en vastgoed plaatsen wij de demografische ontwikkeling van de kernen centraal. Afhankelijk van de behoefte van onze inwoners voorzien wij in woningbouwplannen of herontwikkelen wij vastgoedlocaties.

Zie ook: Wonen in Tubbergen

 

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende ideaaldoelen na:

  • Herontwikkelen
  • Huisvesten

Toelichting

Thema Mobiliteit en bestendigheid

Thema Mobiliteit en bestendigheid

Binnen dit thema zetten we in op behoud van volhoudbare structuren. Deze hebben betrekking op alle onderdelen van dit thema: bestendigen, stromen en verplaatsen.

Mobiliteit en verkeersveiligheid hebben veel raakvlakken, beïnvloeden elkaar en bijna iedereen heeft er wel een mening over. Mobiliteit is van iedereen, maar is tegelijk ook voor een groot deel ieders eigen verantwoordelijkheid.

Bij krachtige dorpen hoort een goed en veilig wegennet voor de bereikbaarheid maar ook verkeers-veilig gedrag van weggebruikers zelf. Er is de afgelopen decennia veel geïnvesteerd in mobiliteit en verkeersveiligheid. Wat we bereikt hebben, willen we graag in stand houden en waar mogelijk verder ontwikkelen en uitbreiden.

Een goede bereikbaarheid en het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers blijft voor ons prioriteit houden. Speerpunt is en blijft de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers, senioren en gehandicapten. Landelijke richtlijnen, regionale afspraken en het gemeentelijk beleid vormen de basis voor de ontwikkeling en inrichting van verkeersvoorzieningen.

We hebben de ambitie om meer inhoud te geven aan het thema duurzaamheid en meer specifiek duurzame energie en de kansen die de energietransitie met zich meebrengt voor onze gemeente. 

Wat willen we bereiken?

We streven voor de komende periode de volgende drie ideaaldoelen na:

  • Bestendigen: zorgen voor het bewuster omgaan met energie.
  • Stromen:  zorgen voor het bewuster omgaan met de afval- en waterstromen.
  • Verplaatsen: zorgen voor een beter en veiliger verkeerssysteem

Toelichting

Thema Maatschappelijke Voorzieningen

Thema Maatschappelijke Voorzieningen

Binnen dit thema zetten wij in op meer ruimte voor de samenleving, met een variërende rol van de gemeente (loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren, reguleren).

 Leefbaarheid is een subjectief begrip. De beleving van leefbaarheid is sterk afhankelijk van tijd en plaats. Het gaat over de fysieke omgeving waarin we met zijn allen wonen en werken, het gaat om de sociale verbanden en de voorzieningen, over gezondheid, over werk en inkomen, over openbare orde en veiligheid. En het gaat over de manier waarop we ons organiseren als samenleving, in besturen en in verenigingen.

Samen met maatschappelijke organisaties willen wij tot toekomstbestendige oplossingen komen. Belangrijke vragen waar we een antwoord op moeten geven zijn: Welke voorzieningen kunnen duurzaam in stand blijven en welke voorzieningen kunnen we beter concentreren in de grote dorpen? Welke alternatieve functies en activiteiten kunnen we onderbrengen in accommodaties?

Het gaat dan zowel om de fysieke bereikbaarheid als om de financiële bereikbaarheid. Met dit laatste doelen we op ons uitgangspunt dat voorzieningen ook voor de laagste inkomensgroepen toegankelijk moeten zijn. De financiële ondersteuning die we daarbij bieden, willen we handhaven. Het aspect bereikbaarheid van voorzieningen raakt de kern van de leefbaarheid van de dorpen in onze gemeente. Draagvlak voor keuzen die gemaakt worden, vinden wij daarom van groot belang.

Wat willen we bereiken?

Wij streven voor de komende periode de volgende twee ideaaldoelen na:

  • Samenbrengen & ontwikkelen
  • Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen

Toelichting

Samenbrengen en Ontwikkelen

Toekomstbestendige & bereikbare voorzieningen

Begroting en meerjarenplanning Krachtige Kernen

Begroting en meerjarenplanning Krachtige Kernen

Overzicht baten en lasten per thema

 

Thema Wonen en vastgoed

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

2.934

2.235

2.049

3.251

Lasten

-6.264

-4.180

-3.791

-3.489

Saldo van baten en lasten

-3.330

-1.945

-1.742

-238

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

3.190

0

57

0

Mutatie reserve toevoeging

-459

-180

-450

-1.907

Reservemutatie

2.731

-179

-393

-1.907

Resultaat

-599

-2.124

-2.136

-2.145

Thema Mobiliteit en bestendigheid

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

3.351

3.458

3.568

3.684

Lasten

-7.163

-7.314

-7.473

-7.635

Saldo van baten en lasten

-3.812

-3.856

-3.905

-3.951

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

210

200

0

0

Reservemutatie

210

200

0

0

Resultaat

-3.602

-3.656

-3.905

-3.951

Thema Maatschappelijke voorzieningen

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

80

80

65

65

Lasten

-6.389

-2.618

-2.718

-2.719

Saldo van baten en lasten

-6.309

-2.538

-2.653

-2.654

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

2.278

5

85

45

Reservemutatie

2.278

5

85

45

Resultaat

-4.031

-2.533

-2.568

-2.609

 Totalen Programma

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Baten

6.365

5.773

5.682

7.000

Lasten

-19.817

-14.112

-13.982

-13.843

Saldo van baten en lasten

-13.452

-8.339

-8.300

-6.843

 

 

 

 

 

 

Begroting
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Begroting
2021

Mutatie reserve beschikking

5.678

205

142

46

Mutatie reserve toevoeging

-459

-180

-450

-1.907

Reservemutatie

5.219

26

-308

-1.862

Resultaat Krachtige kernen

-8.233

-8.313

-8.608

-8.705